Starszy referent w RDW w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko:
Starszego referenta
w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wymiar etatu:

pełny etat

Główne obowiązki:
 • przygotowywanie danych do opracowywania planów w zakresie bieżącego utrzymania dróg, mostów i przepustów oraz sporządzanie informacji z realizacji planów
 • prowadzenie ewidencji dróg, mostów i przepustów
 • współudział w opracowywaniu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przetargów
 • uczestnictwo w pracach komisji robót utrzymaniowych
 • Wykształcenie:
 • wyższe techniczne (drogownictwo, budownictwo)
Wymagania konieczne:
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie
 • prawo jazdy kat. B
Wymagania pożądane:
 • znajomość przepisów, przede wszystkim w zakresie: prawa budowlanego, ustawy
  o drogach publicznych, prawa ochrony przyrody, prawa ochrony środowiska i prawa wodnego
 • znajomość procedur formalno-prawnych związanych z procesem budowlanym
 • umiejętność pracy w zespole
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys (CV) i list motywacyjny
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia prawa jazdy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych
  do celów rekrutacji
Dokumenty należy składać w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do 20.02.2009 r. pod adresem:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Białystok
Inne informacje:
 • proszę o umieszczenie na kopercie dopisku: „St. referent RDW w Białymstoku”
 • informacje o kandydatach i wynikach naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku
 • aplikacje, złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (085) 67 67 137
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Robert Stelmaszczyk Wydział Spraw Pracowniczych

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2009-02-09

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2009-02-09

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2009-02-09