Referent w Wydziale Administracyjnym

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko

Referent w Wydziale Administracyjnym

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej
 • rozdział i przekazywanie korespondencji po dekretacji
 • przygotowywanie i przekazywanie firmie kurierskiej korespondencji do wysłania oraz jej ewidencjonowanie
 • ewidencjonowanie spraw, prowadzenie i aktualizacja rejestrów
 • obsługa faksu oraz przyjmowanie i realizowanie połączeń telefonicznych (udzielanie podstawowych informacji, ustalanie terminów spotkań, zestawianie połączeń wewnętrznych jak i zewnętrznych)
 • nadzór nad właściwym użytkowaniem i zabezpieczeniem pieczęci (stempli) urzędowych i posiadanego sprzętu
 • przyjmowanie interesantów

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum roczny staż pracy
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego (MS Office)
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie
 • znajomość minimum jednego języka obcego
 • prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność
 • rzetelność

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom
niepełnosprawnym, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej
 • pracy przy komputerze
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.)
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych z interesantami
 • prowadzenia samochodu służbowego (pojazdy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia
 • kopia prawa jazdy
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie u pracodawcy samorządowego

Dokumenty należy składać w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do 14.07.2014 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Białystok

Inne informacje:

 • proszę o umieszczenie na kopercie dopisku: „Referent WA”
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy
  informacyjnej PZDW w Białymstoku
 • aplikacje, złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Spraw Pracowniczych Robert Stelmaszczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Data wprowadzenia: 2014-07-04

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2014-07-04

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2014-07-04