Referent w Wydziale Budowy i Dokumentacji

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko

Referenta w Wydziale Budowy i Dokumentacji

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • analiza wpływających podań wniosków i skarg oraz sporządzanie pism, ogłoszeń i zawiadomień kierowanych na zewnątrz związanych z prowadzonymi przez wydział postępowaniami administracyjnymi;
 • przygotowywanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i innych materiałów do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. inwestycji drogowych;
 • prowadzenie procedur formalno-prawnych związanych z procesem budowlanym na etapie przygotowania i realizacji inwestycji;
 • analiza dokumentacji technicznej wraz z kontrolą harmonogramów i rozliczeń;
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw wydziału;
 • analiza i opiniowanie dokumentacji projektowej, zapisów SIWZ i SST pod kątem wymagań dotyczących materiałów, recept, badań laboratoryjnych;
 • analiza i opiniowanie wyników badań, recept na etapie realizacji inwestycji;
 • dokumentowanie inwestycji: dane ewidencyjne i archiwum;
 • prowadzenie korespondencji.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata pracy w laboratorium drogowym
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego (MS Office),
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • terminowość, rzetelność.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.);
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych z interesantami;
 • prowadzenia samochodu służbowego (pojazdy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 • pracy w terenie (w tym na wysokości).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia prawa jazdy;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy pracy w laboratorium drgowym;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie u pracodawcy samorządowego.

Dokumenty należy składać w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do 25.10.2012 r. pod adresem:

           Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
           ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Inne informacje:

 • Proszę o umieszczenie na kopercie dopisku: „Referent WBiD”.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku.
 • Aplikacje, złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 • Nadesłane oferty nie będą odsyłane.
 • Dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Spraw Pracowniczych Robert Stelmaszczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Data wprowadzenia: 2012-10-15

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2012-10-15

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2012-10-15