Referent w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Referent w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • sprawdzanie zgodności rachunków i faktur z zawartymi umowami oraz rozliczanie realizacji umów
 • prowadzenie zestawień wykonanych robót utrzymaniowych oraz zestawień wydatków na materiały drogowe
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska w zakresie utrzymania dróg
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego (MS Office)
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie
Wymagania dodatkowe:
 • samodzielność
 • skrupulatność
 • umiejętność pracy w zespole

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, 
brak podjazdów i wind dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:
 • sprawności ruchowej
 • pracy przy komputerze
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.)
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych z interesantami

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa 
  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie u pracodawcy samorządowego

Dokumenty należy składać w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do 03.09.2012 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

 Inne informacje:
 • proszę o umieszczenie na kopercie dopisku: „Referent WUDiM
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku
 • aplikacje, złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137
  
 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Spraw Pracowniczych Robert Stelmaszczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Data wprowadzenia: 2012-08-22

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2012-08-22

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2012-08-22