5/2018 Radca prawny w Zespole ds. organizacyjno-prawnych

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Radca prawny w Zespole ds. organizacyjno-prawnych

w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • doradztwo prawne w sprawach bieżących związanych w działalnością PZDW, w tym udzielanie porad i konsultacji prawnych;
 • opiniowanie zawieranych przez PZDW umów oraz porozumień pod względem formalno - prawnym;
 • opiniowanie pod względem formalno - prawnym zarządzeń wewnętrznych jednostki;
 • wydawanie opinii prawnych w zakresie funkcjonowania jednostki;
 • reprezentowanie PZDW przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji oraz Krajową Izbą Odwoławczą przy prezesie UZP w ramach udzielonych pełnomocnictw, w tym sporządzanie pism procesowych, występowanie na rozprawach lub posiedzeniach oraz sporządzanie środków zaskarżenia.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • minimum 3-letni staż pracy na stanowisku radcy prawnego, w tym co najmniej 1 rok przy obsłudze prawnej jednostek administracji publicznej w zakresie administrowania drogami;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania ustaw:
  • o drogach publicznych,
  • o samorządzie województwa,
  • o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • prawo budowlane,
  • prawo zamówień publicznych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • dobra znajomość przepisów prawa z zakresu działalności jednostki;
 • czas pracy w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – co najmniej 30 godzin tygodniowo;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność analitycznego myślenia i negocjacji;
 • odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • prowadzenia samochodu służbowego (pojazdy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.);
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • list motywacyjny;
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 • kopia zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany minimum 3-letni staż pracy na stanowisku radcy prawnego, w tym co najmniej roczny okres pracy przy obsłudze prawnej jednostek administracji publicznej w zakresie administrowania drogami (np. świadectw pracy);
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 21.12.2018 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Inne informacje:

 • na kopercie należy umieścić dopisek: „Nabór na stanowisko Radcy prawnego OP – K.110.5.2018”;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata;
 • dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez PZDW w Białymstoku w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu (informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZDW w Białymstoku w zakładce „Praca”);
 • PZDW w Białymstoku przetwarza dane osobowe w celu wskazanym powyżej, określone w art. 221 1 Kodeksu pracy oraz w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z póżn. zm.), w przypadku innych danych osobowych podanie ich jest dobrowolne i wymaga zgody (złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru, które jest załącznikiem do ogłoszenia);
 • kandydaci, których oferty będą pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomieni o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku;
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane;
 • dokumenty kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne lecz nie zostali wybrani, przechowywane będą przez PZDW w Białymstoku zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.), a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w jednostce zasadami kancelaryjno-archiwalnymi;
 • po ogłoszeniu wyników naboru kandydat, który złoży pisemny wniosek może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w PZDW w Białymstoku - Sekcja ds. Kadr, pok. 108;
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny;
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk - Sekcja ds. Kadr

Data wytworzenia: 2018-12-11

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Modyfikujący: Robert Stelmaszczyk

Data modyfikacji: 2018-12-11

Opublikował: Robert Stelmaszczyk

Data publikacji: 2018-12-11