Starszy referent w Wydziale Finansowym

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Starszy referent w Wydziale Finansowym
w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • dekretacja dokumentów zgodnie z zakładowym planem kont;
 • wprowadzanie danych do ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera;
 • analiza prawidłowości dokonanych operacji;
 • sporządzanie i archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne);
 • staż pracy : minimum 2 letni staż pracy ( w tym 1 rok pracy w dziale finansowo-księgowym);
 • znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości;
 • znajomość zasad księgowości;
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność pracy w zespole.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak podjazdów i widy dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.);
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy (zaświadczeń) potwierdzających okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • potwierdzenie rocznego okresu pracy w dziale finansowo-księgowym;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie u pracodawcy samorządowego.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 28.11.2016 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Inne informacje:

 • proszę o umieszczenie na kopercie dopisku: „Nabór na stanowisko Starszego referenta WF – K.110.5.2016”;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku;
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane (po zakończeniu naboru kandydat może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w Sekcji ds. Kadr, pok. 108);
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny;
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk

Data wytworzenia: 2016-12-05

Wprowadzający: Paweł Kwasowski

Modyfikujący: Paweł Kwasowski

Data modyfikacji: 2016-12-05

Opublikował: Paweł Kwasowski

Data publikacji: 2016-12-05