Specjalista w Sekcji ds. informatyki

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista  w Sekcji ds. informatyki

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • wsparcie użytkowników w bieżących problemach z użytkowaniem sprzętu oraz oprogramowania;
 • konserwacja sprzętu komputerowego, zapobieganie awariom, zgłaszanie i obsługa awarii sprzętu komputerowego i teleinformatycznego, nadzorowanie i aktualizacja systemów zabezpieczeń antywirusowych;
 • administrowanie siecią komputerową, serwerami, stacjami roboczymi oraz aplikacjami wykorzystywanymi w PZDW.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe, informatyka lub pokrewne;
 • minimum 4-letni staż pracy;
 • dobra znajomość budowy sprzętu komputerowego i podstawowych elementów konfiguracji;
 • dobra znajomość systemów operacyjnych: Windows 7/8/10 oraz pakietów biurowych MS Office;
 • dobra znajomość środowiska domenowego Windows Server 2008/2012;
 • znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i utrzymaniem sieci LAN/WAN;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność diagnozowania uszkodzeń oraz serwisowania sieci, sprzętu komputerowego i innych urządzeń teleinformatycznych;
 • znajomość systemu operacyjnego rodziny Linux.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • prowadzenia samochodu służbowego (pojazdy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.) i teleinformatycznych;
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych;
 • pracy w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy (zaświadczeń) potwierdzających okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • kopia prawa jazdy;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie u pracodawcy samorządowego.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 21.11.2016 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Inne informacje:

 • proszę o umieszczenie na kopercie dopisku: „Specjalista I - K.110.7.2016”;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku;
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane (po zakończeniu naboru kandydat może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w Sekcji ds. Kadr, pok. 108);
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny;
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk

Data wytworzenia: 2016-12-05

Wprowadzający: Paweł Kwasowski

Modyfikujący: Paweł Kwasowski

Data modyfikacji: 2016-12-05

Opublikował: Paweł Kwasowski

Data publikacji: 2016-12-05