Referent w Wydziale ds. Gospodarki Nieruchomościami

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Referent w Wydziale ds. Gospodarki Nieruchomościami
w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • udział w odbiorach robót geodezyjnych zlecanych na potrzeby Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;
 • prowadzenie spraw z zakresu nabywania nieruchomości na cele drogownictwa w drodze cywilno-prawnej i administracyjnej;
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw wydziału;
 • regulacja stanów prawnych pasa drogowego;
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe, kierunek: Geodezja i Kartografia;
 • znajomość zagadnień z zakresu inwestycji drogowych;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • umiejętność obsługi instrumentów geodezyjnych;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym plotera;
 • znajomość programów komputerowych stosowanych w pracach projektowych;
 • znajomość programów komputerowych stosowanych w geodezji;
 • znajomość ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • terminowość, rzetelność.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • prowadzenia samochodu służbowego (pojazdy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.);
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych;
 • pracy w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia prawa jazdy;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie u pracodawcy samorządowego.


Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 18.11.2016 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok
 

Inne informacje:

 • proszę o umieszczenie na kopercie dopisku: „Referent WGN - K.110.6.2016”;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku;
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane (po zakończeniu naboru kandydat może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w Sekcji ds. Kadr, pok. 108);
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny;
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

Metryka strony

Udostępniający: Sekcja ds. Kadr Robert Stelmaszczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Data wprowadzenia: 2016-11-08

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2016-11-08