Radca prawny w komórce ds. orgonizacyjno-prawnych

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Radcy prawnego w komórce ds. organizacyjno-prawnych

w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wymiar etatu:  1/5

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie spraw formalno-prawnych z zakresu umów i SIWZ;
 • Wystąpienia przed sądami i organami odwoławczymi (np. WSA, NSA, SKO, KIO itd.);
 • Rozpatrywanie roszczeń wykonawców i podmiotów trzecich w zakresie prowadzonych inwestycji przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • minimum 10-letni staż pracy;
 • Doświadczenie zawodowe:
  • minimum 5-letni staż pracy w zakresie usług prawnych na rzecz administracji drogowej;
  • w zakresie stosowania przepisów KPA;
  • w zakresie stosowania przepisów ustawy prawo budowlane;
  • w zakresie stosowania przepisów ustawy o drogach publicznych;
  • w zakresie stosowania przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
   i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  • w zakresie stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.);
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy (zaświadczeń) potwierdzających okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • kopie dokumentów potwierdzających okres pracy w zakresie usług prawnych na rzecz administracji drogowej;
 • kopię zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie u pracodawcy samorządowego.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 07.11.2016 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Inne informacje:

 • proszę o umieszczenie na kopercie dopisku: „Radca prawny - K.110.8.2016”;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji; Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane (po zakończeniu naboru kandydat może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w Sekcji ds. Kadr, pok. 108);
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny;
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

Metryka strony

Udostępniający: Sekcja ds. Kadr Robert Stelmaszczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Data wprowadzenia: 2016-10-26

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2016-10-26

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2016-10-26