Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów

w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • nadzór i odpowiedzialność za pracę Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów;
 • nadzór nad działalnością Rejonów Dróg Wojewódzkich w zakresie spraw utrzymaniowych i remontowych;
 • współudział w opracowaniu planów robót utrzymaniowych i remontowych;
 • kontrola jakości wykonywania robót utrzymaniowych;
 • udział w postępowaniach przetargowych dotyczących robót utrzymaniowych i remontowych;
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych;
 • prowadzenie zestawień wykonanych robót utrzymaniowych i remontowych;
 • planowanie, koordynacja i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym utrzymaniu dróg;
 • załatwianie skarg i wniosków dotyczących spraw prowadzonych przez Wydział Utrzymania Dróg i Mostów;
 • przygotowanie i koordynacja okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 • nadzór i wdrażanie nowych technologii robót utrzymaniowych i remontowych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe - techniczne;
 • minimum 5-letni staż pracy w administracji samorządowej;
 • minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w branży drogowej;
 • znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • znajomość ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • znajomość przedmiarowania i kosztorysowania robót drogowych;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników;
 • samodzielność.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • prowadzenia samochodu służbowego (pojazdy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.);
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy (zaświadczeń) potwierdzających okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia na stanowisku kierowniczym
  w branży drogowej;
 • kopia prawa jazdy;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie u pracodawcy samorządowego.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 03.11.2016 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Inne informacje:

 • proszę o umieszczenie na kopercie dopisku: „Naczelnik WUDiM - K.110.4.2016”;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji; Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane (po zakończeniu naboru kandydat może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w Sekcji ds. Kadr, pok. 108);
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny;
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

Metryka strony

Udostępniający: Sekcja ds. Kadr Robert Stelmaszczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Data wprowadzenia: 2016-10-24

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2016-10-24

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2016-10-24