Referent w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

K.110.2.2016

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Referent

w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • przygotowanie dokumentów do opiniowania projektów organizacji ruchu;
 • projektowanie i nadzór nad pionowym i poziomym oznakowaniem dróg;
 • aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu (wersja papierowa i elektroniczna);
 • prowadzenie ewidencji dróg;
 • praca w punkcie informacyjnym zimowego utrzymania dróg;
 • załatwianie skarg, zażaleń i wniosków w sprawach prowadzonych przez wydział.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, drogownictwo, pokrewne);
 • roczny staż pracy;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz oprogramowania wspomagającego projektowanie np. AUTOCAD, ZWCAD;
 • znajomość zagadnień z dziedziny projektowania organizacji ruchu;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 • znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • znajomość rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych;
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;
 • terminowość, rzetelność;
 • umiejętność pracy w zespole.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • prowadzenia samochodu służbowego (pojazdy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.);
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych;
 • pracy w terenie (w tym na wysokości).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy (zaświadczeń) potwierdzające okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • kopia prawa jazdy;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie u pracodawcy samorządowego.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 21.03.2016 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Inne informacje:

 • proszę o umieszczenie na kopercie dopisku: „Nabór na stanowisko Referenta w WUDiM – K.110.2.2016”;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku;
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane (po zakończeniu naboru kandydat może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w Sekcji ds. Kadr, pok. 108);
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny;
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

Metryka strony

Udostępniający: Sekcja ds. Kadr Robert Stelmaszczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Data wprowadzenia: 2016-03-11

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2016-03-11

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2016-03-11