Zastępca Dyrektora ds. Projektów Unijnych

K.110.1.2016

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Z-ca Dyrektora ds. Projektów Unijnych

w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • monitorowanie dostępności funduszy w nowej perspektywie finansowania (2014-2020), w tym informacji o nowych naborach wniosków w ramach instrumentów pomocowych;
 • analizowanie oraz pozyskiwanie niezbędnych informacji do tworzenia projektów / wniosków aplikacyjnych;
 • nadzór nad przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie dla projektów ze środków unijnych, krajowych, innych publicznych w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 (m.in. RPO itp.);
 • nadzór nad tworzeniem dokumentacji oraz załączników (formalnych i merytorycznych) niezbędnych w toku składania wniosków;
 • nadzór nad przygotowywaniem i wysyłaniem wniosków aplikacyjnych za pomocą generatorów wniosków;
 • nadzór nad wynikami konkursów i złożonych wniosków oraz koordynowanie realizacji wygranych projektów;
 • udział w komunikacji z instytucjami pośredniczącymi (IP), finansującymi (IF), wnioskodawcami, beneficjentami, dostawcami (wiedzy, rozwiązań, inwestycji, itp.)
  oraz partnerami w projektach;
 • udział we współpracy z instytucjami zarządzającymi programami na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym;
 • odpowiedzialność za wyniki Wydziału ds. korzystania z Programów Regionalnych i Unijnych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • ukończone studia podyplomowe lub szkolenia/kursy z zakresu zarządzania projektami unijnymi;
 • minimum 5-letni staż pracy;
 • doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach oraz wnioskach w ramach pozyskiwania funduszy unijnych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie  i piśmie;
 • znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego:
  • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
  • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
 • Znajomość ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;,
 • umiejętność analizowania, zbierania oraz weryfikowania informacji oraz danych
  do przygotowywanych projektów;
 • wiedza z zakresu pozyskiwania środków finansowych w bieżącej perspektywie 2014-2020 oraz znajomości programów, konkursów, funduszy oraz innych źródeł wsparcia ze środków publicznych na finansowanie projektów;
 • znajomość generatorów wniosków aplikacyjnych;
 • sumienność, terminowość, pracowitość, inicjatywa, kreatywność, orientacja na wyniki;
 • umiejętność kierowania zespołem, umiejętność podejmowania decyzji, organizacja czasu i pracy, umiejętność planowania i wyznaczania celów.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych
osobom niepełnosprawnym, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej
 • pracy przy komputerze
 • prowadzenia samochodu służbowego (pojazdy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych)
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.)
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych lub szkoleń/kursów z zakresu zarządzania projektami unijnymi
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach oraz wnioskach w ramach pozyskiwania funduszy unijnych
 • kopie świadectw pracy (zaświadczeń) potwierdzające okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • kopia prawa jazdy
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie u pracodawcy samorządowego


Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 29.01.2016 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Inne informacje:

 • proszę o umieszczenie na kopercie dopisku: „Z-ca Dyrektora ds. Projektów Unijnych K.110.1.2016”
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane (po zakończeniu naboru kandydat może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w Sekcji ds. Kadr, pok. 108)
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137

Metryka strony

Udostępniający: Sekcja ds. Kadr Robert Stelmaszczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Data wprowadzenia: 2016-01-20

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2016-01-20

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2016-01-20