Inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji

w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • nadzór nad robotami prowadzonymi na drogach wojewódzkich;
 • koordynacja prac na płaszczyźnie projektant-inwestor-wykonawca robót;
 • prowadzenie procedur formalno-prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji;
 • dokumentowanie inwestycji.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo drogowe lub pokrewne);
 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
 • minimum 4-letni staż pracy (w tym 4 lata z w/w uprawnieniami);
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów (inwestycji) w systemie „Projektuj i buduj”;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz oprogramowania wspomagającego projektowanie np.: AUTOCAD, ZWCAD;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • znajomość ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 • znajomość ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 • znajomość ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;
 • znajomość procedur formalno-prawnych z zakresu procesu inwestycyjnego w zakresie dróg publicznych;
 • prowadzenie inwestycji w zakresie budowy/rozbudowy dla dróg w klasie min. G;
 • umiejętność pracy w zespole.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • prowadzenia samochodu służbowego (pojazdy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.);
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych;
 • pracy w terenie (w tym na wysokości).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji projektów (inwestycji) w systemie „Projektuj i buduj” (poświadczenia, referencje, itp.);
 • kopie świadectw pracy (zaświadczeń) potwierdzające okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • kopia prawa jazdy;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie u pracodawcy samorządowego.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 08.08.2016 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Inne informacje:

 • proszę o umieszczenie na kopercie dopisku: „Nabór na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego WPiRI – K.110.3.2016”;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku;
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane (po zakończeniu naboru kandydat może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w Sekcji ds. Kadr, pok. 108);
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny;
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

Metryka strony

Udostępniający: Sekcja ds. kadr Andrzej Matyszewski

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2016-07-25

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2016-07-26

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2016-07-25