4/2018 Referent w Wydziale Planowania

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Referent w Wydziale Planowania

w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie projektów pism dotyczących opiniowania i uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • uczestniczenie w pracach nad projektami rocznych planów budżetowych jednostki, głównie w ujęciu zadaniowym (ewidencjonowanie potrzeb);
 • opracowywanie projektów miesięcznych raportów z realizacji zadań wynikających ze statutowych obowiązków zarządu dróg;
 • przygotowywanie projektów załączników rzeczowo-finansowych do półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego jednostki;
 • udział w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do udzielenia informacji lub sporządzenia sprawozdania okresowego lub doraźnego ze stanu lub postępu prac z zakresu zadań inwestycyjnych, remontowych lub utrzymaniowych realizowanych w ramach budżetu województwa, programów rządowych, unijnych lub innych źródeł;
 • rejestrowanie zgłaszanych skarg, postulatów i wniosków.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Budownictwo, Administracja Publiczna/Drogi, Ulice i Lotniska, Zagospodarowanie Przestrzenne, Zarządzanie)
 • staż pracy: min. 2 lata, w tym min. 1 rok pracy w drogownictwie lub w administracji publicznej;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość ustaw:
  • z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  • z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, a w szczególności edytora tekstu WORD i arkusza kalkulacyjnego EXCEL;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i wysokie umiejętności analityczne;
 • czytanie i interpretowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • podstawowa znajomość problematyki drogowej w zakresie zadań zarządcy drogi i głównych asortymentów robót utrzymaniowych, remontowych i inwestycyjnych;
 • elementarna wiedza o finansach publicznych, a zwłaszcza o strukturze i klasyfikacji budżetowej wydatków.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • prowadzenia samochodu służbowego (pojazdy nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.);
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany min. 2-letni okres pracy, w tym min. roczny okres pracy w drogownictwie lub w administracji publicznej (np. świadectw pracy);
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • kopia prawa jazdy;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych na potrzeby naboru.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 01.10.2018 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Inne informacje:

 • na kopercie należy umieścić dopisek: „Nabór na stanowisko Referenta WP – K.110.4.2018”;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata;
 • dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez PZDW w Białymstoku w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu (informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PZDW w Białymstoku w zakładce „Praca”);
 • PZDW w Białymstoku przetwarza dane osobowe w celu wskazanym powyżej, określone w art. 221 1 Kodeksu pracy oraz w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1260), w przypadku innych danych osobowych podanie ich jest dobrowolne i wymaga zgody (złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru, które jest załącznikiem do ogłoszenia);
 • kandydaci, których oferty będą pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomieni o terminie testu
  lub rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku;
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane;
 • dokumenty kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne lecz nie zostali wybrani, przechowywane będą przez PZDW w Białymstoku zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w jednostce zasadami kancelaryjno-archiwalnymi;
 • po ogłoszeniu wyników naboru kandydat, który złoży pisemny wniosek może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w PZDW w Białymstoku - Sekcja ds. Kadr, pok. 108;
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny;
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk - Sekcja ds. Kadr

Data wytworzenia: 2018-09-19

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Modyfikujący: Robert Stelmaszczyk

Data modyfikacji: 2018-09-19

Opublikował: Robert Stelmaszczyk

Data publikacji: 2018-09-19