Specjalista w Wydziale Finansowym

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista w Wydziale Finansowym

w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w tym dekretowanie i ewidencjonowanie kosztów i wydatków jednostki w celu prawidłowej obsługi rachunkowej środków finansowych;
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków unijnych oraz pochodzących z innych źródeł zewnętrznych;
 • przygotowywanie zestawienia informacji z zakresu realizowanych projektów ze środków krajowych oraz europejskich oraz sporządzania sprawozdań w tym zakresie;
 • bieżące uzgadnianie wydzielonych do ewidencji środków europejskich i dotacji ksiąg rachunkowych;
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, ekonomia);
 • staż pracy: minimum 5 lat, w tym przynajmniej 4 lata w komórce finansowej;
 • doświadczenie zawodowe w rozliczaniu projektów unijnych;
 • znajomość przepisów w zakresie :
  • ustawy z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911),
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109);
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • biegła znajomość obsługi komputera z zakresu pakietu biurowego MS Office (Word, Excel).

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych;
 • znajomość zasad ewidencjonowania środków trwałych;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność logicznego myślenia.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.);
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany minimalny 5-letni staż pracy (np. świadectw pracy);
 • potwierdzenie wymaganego minimalnego 4-letniego okresu pracy w komórce finansowej (np. referencje, oświadczenie);
 • potwierdzenie doświadczenia zawodowego w rozliczaniu projektów unijnych (np. referencje, oświadczenie);
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych na potrzeby naboru.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 30.04.2018 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Elewatorska 6
15-620 Białystok

Inne informacje:

 • na kopercie należy umieścić dopisek: „Nabór na stanowisko Specjalisty WF – K.110.1.2018”;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata;
 • dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez PZDW w Białymstoku w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu;
 • PZDW w Białymstoku przetwarza dane osobowe w celu wskazanym powyżej, określone w art. 221 1 Kodeksu pracy oraz w art. 6 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), w przypadku innych danych osobowych podanie ich jest dobrowolne i wymaga zgody (złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych na potrzeby naboru, które jest załącznikiem do ogłoszenia);
 • kandydaci, których oferty będą pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomieni o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku;
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane;
 • dokumenty kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne lecz nie zostali wybrani, przechowywane będą przez PZDW w Białymstoku zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w jednostce zasadami kancelaryjno-archiwalnymi;
 • po ogłoszeniu wyników naboru kandydat, który złoży pisemny wniosek może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w PZDW w Białymstoku - Sekcja ds. Kadr, pok. 108;
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny;
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk - Sekcja ds. Kadr

Data wytworzenia: 2018-04-18

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Modyfikujący: Robert Stelmaszczyk

Data modyfikacji: 2018-04-18

Opublikował: Robert Stelmaszczyk

Data publikacji: 2018-04-18