Referent w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Referent w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów
w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • sprawdzanie zgodności rachunków i faktur z zawartymi umowami oraz rozliczenie realizacji umów;
 • prowadzenie zestawień wykonanych robót utrzymaniowych oraz zestawień wydatków na materiały drogowe;
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska w zakresie utrzymania dróg;
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych;
 • prowadzenie spraw związanych z zielenią przydrożną.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • minimum 1 rok pracy w administracji publicznej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość przepisów prawa wynikających z:
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • ustawy o samorządzie województwa,
  • ustawy o drogach publicznych,
  • ustawy Prawo budowlane,
  • ustawy o ochronie przyrody,
  • kodeksu postępowania administracyjnego;
 • dobra znajomość obsługi komputera z zakresu pakietu biurowego MS Office;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność;
 • skrupulatność;
 • komunikatywność;
 • terminowość i rzetelność;
 • umiejętność pracy w zespole.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • prowadzenia samochodu służbowego (pojazdy nie są dostosowane do potrzeb osóbniepełnosprawnych);
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.);
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych;
 • pracy w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia prawa jazdy;
 • kopia świadectwa pracy potwierdzającego roczny okres zatrudnienia w administracji publicznej;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie u pracodawcy samorządowego.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 09.10.2017 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Inne informacje:

 • proszę o umieszczenie na kopercie dopisku: „Nabór na stanowisko Referenta WUDiM – K.110.2.2017”;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku;
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane (po zakończeniu naboru kandydat może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w Sekcji ds. Kadr, pok. 108);
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny;
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk - Sekcja ds. Kadr

Data wytworzenia: 2017-09-27

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Modyfikujący: Robert Stelmaszczyk

Data modyfikacji: 2017-09-27

Opublikował: Robert Stelmaszczyk

Data publikacji: 2017-09-27