4/2019 Zastępca Dyrektora ds. Projektów Unijnych

OGŁOSZENIE NR 4/2019

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Zastępca Dyrektora ds. Projektów Unijnych

w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • monitorowanie dostępności funduszy w nowej perspektywie finansowania (2014-2020), w tym informacji o nowych naborach wniosków w ramach instrumentów pomocowych;
 • analizowanie oraz pozyskiwanie niezbędnych informacji do tworzenia projektów / wniosków aplikacyjnych;
 • nadzór nad przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie dla projektów ze środków unijnych, krajowych, innych publicznych w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 (m.in. RPO itp.);
 • nadzór nad tworzeniem dokumentacji oraz załączników (formalnych i merytorycznych) niezbędnych w toku składania wniosków;
 • nadzór nad przygotowywaniem i wysyłaniem wniosków aplikacyjnych za pomocą generatorów wniosków;
 • nadzór nad wynikami konkursów i złożonych wniosków oraz koordynowanie realizacji wygranych projektów;
 • udział w komunikacji z instytucjami pośredniczącymi (IP), finansującymi (IF), wnioskodawcami, beneficjentami, dostawcami (wiedzy, rozwiązań, inwestycji, itp.) oraz partnerami w projektach;
 • udział we współpracy z instytucjami zarządzającymi programami na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym;
 • nadzór i koordynacja prac nad kształtowaniem kierunków rozwoju sieci drogowej Podlasia wynikających z obowiązujących założeń polityki społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego oraz opracowywaniem rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych;
 • koordynacja prac i współpraca w tworzeniu rocznych planów budżetowych jednostki, zwłaszcza w ujęciu zadaniowym oraz przygotowywaniu wniosków dotyczących zmian w budżecie województwa i wprowadzaniu dokonanych korekt do planu jednostki;
 • nadzór nad pracami i współdziałanie w przygotowaniu i opracowaniu miesięcznych (raportów), półrocznych, rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych oraz bieżących (doraźnych) informacji
  z realizacji zadań budżetowych tj. robót inwestycyjnych, remontowych lub utrzymaniowych w ramach budżetu województwa, programów rządowych, regionalnych lub innych źródeł;
 • monitorowanie na bieżąco udzielania zamówień, w szczególności pod względem zasadności i terminowości ich realizacji w celu zapewnienia zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz z wewnętrznymi procedurami udzielania zamówień publicznych;
 • uczestniczenie w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz w sporządzaniu rocznych sprawozdań z zamówień publicznych udzielonych w jednostce w celu dostarczenia aktualnej informacji na temat zakresu zamówień publicznych udzielanych w PZDW;
 • monitorowanie zmian przepisów z zakresu zamówień publicznych, inicjowanie konieczność opracowania projektów zmian przepisów wewnętrznych w celu zagwarantowania zgodności regulacji wewnętrznych z powszechnie obowiązującymi przepisami;
 • inicjowanie wdrażania w jednostce zasad i technik udzielania zamówień publicznych usprawniających prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego mających na celu wsparcie procesu zapoznawania pracowników jednostki z aktualnymi przepisami ustawowymi oraz procedurami wewnętrznymi;
 • nadzór nad prawidłowością sporządzania dokumentów związanych z procedurami udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych;
 • kontrola prawidłowości przygotowywanych przez Zarząd i Rejony Dróg Wojewódzkich dokumentów związanych z procedurami udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ww. ustawy;
 • analiza wniosków dotyczących ustalenia trybu i rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • udzielanie informacji związanych z procedurą udzielenia zamówienia – w zakresie otrzymywanych upoważnień;
 • udział w komunikacji z instytucjami pośredniczącymi, finansującymi, beneficjentami, współzamawiającymi oraz współpraca z instytucjami zarządzającymi projektami realizowanymi przez PZDW;
 • odpowiedzialność za wyniki pracy Wydziału ds. korzystania z Programów Regionalnych i Unijnych, Wydziału Planowania oraz Wydziału Zamówień Publicznych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letni staż pracy;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym;
 • znajomość przepisów:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
   i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
  • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;
  • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze;
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
  • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 • umiejętność analizowania, zbierania oraz weryfikowania informacji oraz danych do przygotowywanych projektów;
 • wiedza z zakresu pozyskiwania środków finansowych w bieżącej perspektywie 2014-2020 oraz znajomości programów, konkursów, funduszy oraz innych źródeł wsparcia ze środków publicznych na finansowanie projektów;
 • znajomość generatorów wniosków aplikacyjnych;
 • znajomość aktualnych dyrektyw unijnych w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych;
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych, w tym zamówień na roboty budowlane;
 • umiejętność podejmowania decyzji, dobra organizacja czasu i pracy, umiejętność planowania i wyznaczania celów.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.);
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy (zaświadczeń) potwierdzających minimum 5-letni okres pracy;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik do ogłoszenia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia).

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 17.10.2019 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Elewatorska 6
15-620 Białystok

Inne informacje:

 • na kopercie należy umieścić dopisek: „Z-ca Dyrektora ds. Projektów Unijnych – K.110.4.2019”;
 • osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna zapoznać się z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) w zakładce Praca;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata;
 • PZDW w Białymstoku przetwarza dane osobowe w celu wskazanym powyżej, określone w art. 221 1 Kodeksu pracy oraz w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w przypadku innych danych osobowych podanie ich jest dobrowolne i wymaga zgody (złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie, które jest załącznikiem do ogłoszenia);
 • kandydaci, których oferty będą pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomieni o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku;
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane;
 • dokumenty kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne lecz nie zostali wybrani, przechowywane będą przez PZDW w Białymstoku zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w jednostce zasadami kancelaryjno-archiwalnymi;
 • po ogłoszeniu wyników naboru kandydat, który złoży pisemny wniosek może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w PZDW w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok - Sekcja ds. Kadr, pok. 108;
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny;
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Podlaski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (dalej jako: PZDW) z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok tel. 85 67 67 130, sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, będący pracodawcą, za którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor PZDW;
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając pismo na ww. adres lub adres e-mail iod@pzdw.wrotapodlasia.pl;
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. c i a oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu zatrudnienia na wolne stanowisko pracy. Administrator przetwarza dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych; podanie innych danych niż tych wskazanych w ww. przepisach prawa odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez kandydata do pracy;  
 • dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne np.: usługi prawne, usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii oraz usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów, a także innym podmiotom/ osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa;
 • dane osobowe będą przechowywane:
  1. przez okres przechowywania akt osobowych określony w przepisach prawa – dotyczy dokumentów aplikacyjnych osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która została zatrudniona,
  2. przez 5 lat licząc w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego – dotyczy dokumentacji z przeprowadzonego naboru, dokumentów aplikacyjnych osób ubiegających się o zatrudnienie, którzy nie zostali wybrani, z wyłączeniem dokumentów, które zostały zwrócone osobie na jej wniosek;
  3. przez okres 2 lat licząc od roku następnego od wpływu dokumentów aplikacyjnych w przypadku gdy kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy,
  4. przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa;
 • każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania*;

*) Skorzystanie z prawa do sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku naboru oraz naruszać integralności protokołu z naboru oraz jego załączników.

 • każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
 • każdej osobie, której dane dotyczą, jeśli wskazuje na to przepis prawa, przysługuje prawo do usunięcia danych**, prawo do ograniczenia*** ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych;

 

**) Skorzystanie z prawa do usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie naboru.

***)Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 • każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO;
 • podanie danych osobowych, o których mowa w Kodeksie pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy; w sytuacji innej niż w zdaniu pierwszym podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk - Sekcja ds. Kadr

Data wytworzenia: 2019-10-07

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Modyfikujący: Robert Stelmaszczyk

Data modyfikacji: 2019-10-07

Opublikował: Robert Stelmaszczyk

Data publikacji: 2019-10-07