3/2018 Starszy referent w Wydziale Zamówień Publicznych

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

Starszy referent w Wydziale Zamówień Publicznych

w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
  • opracowywanie i publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
  • przygotowywanie i publikowanie w BIP Urzędu dokumentów takich jak m.in.: ogłoszenia, SIWZ, wyjaśnienia;
  • przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • przygotowywanie rozstrzygnięć/unieważnień postępowań;
  • udział w pracach komisji przetargowej, sporządzenie protokołów postępowania o zamówienie publiczne;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro w oparciu o przepisy wewnętrzne w sprawie udzielania zamówień publicznego;
 • prowadzenie rejestru umów/postępowań i statystyki zamówień publicznych, sporządzanie planu zamówień oraz raportów i sprawozdań wynikających z wewnętrznych przepisów PZDW;
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji, zgodnie z ustawą PZP i uregulowaniami wewnętrznymi.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Prawo/Administracja);
 • staż pracy: minimum 1rok pracy w administracji publicznej;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office oraz obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość aktualnych dyrektyw unijnych w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych;
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych typu Lex;
 • odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

W jednostce istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, pomieszczeń biurowych i sanitarnych osobom niepełnosprawnym, brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy wymaga:

 • sprawności ruchowej;
 • pracy przy komputerze;
 • obsługi urządzeń biurowych (drukarki, faksu, ksero itp.);
 • prowadzenia rozmów bezpośrednich i telefonicznych.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany minimalny roczny staż pracy w administracji publicznej (np. świadectw pracy);
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy  zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych na potrzeby naboru.

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie PZDW w Białymstoku, w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 30.08.2018 r. pod adresem:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Elewatorska 6
15-620 Białystok

Inne informacje:

 • na kopercie należy umieścić dopisek: „Nabór na stanowisko St. referenta WZP – K.110.3.2018”;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata;
 • dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez PZDW w Białymstoku w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu;
 • PZDW w Białymstoku przetwarza dane osobowe w celu wskazanym powyżej, określone w art. 221 1 Kodeksu pracy oraz w art. 6 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), w przypadku innych danych osobowych podanie ich jest dobrowolne i wymaga zgody (złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody do przetwarzania danych osobowych na potrzeby naboru, które jest załącznikiem do ogłoszenia);
 • kandydaci, których oferty będą pozytywnie rozpatrzone, zostaną powiadomieni o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PZDW w Białymstoku;
 • oferty złożone po upływie w/w terminu, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru;
 • nadesłane oferty nie będą odsyłane;
 • dokumenty kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne lecz nie zostali wybrani, przechowywane będą przez PZDW w Białymstoku zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w jednostce zasadami kancelaryjno-archiwalnymi;
 • po ogłoszeniu wyników naboru kandydat, który złoży pisemny wniosek może osobiście odebrać złożone przez siebie dokumenty w PZDW w Białymstoku - Sekcja ds. Kadr, pok. 108;
 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny;
 • dodatkowe informacje pod nr tel.: (85) 67 67 137.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Stelmaszczyk - Sekcja ds. Kadr

Data wytworzenia: 2018-08-20

Wprowadzający: Robert Stelmaszczyk

Modyfikujący: Robert Stelmaszczyk

Data modyfikacji: 2018-08-20

Opublikował: Robert Stelmaszczyk

Data publikacji: 2018-08-20