Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

 

Projekt Nr WND-RPPD.04.01.01-20-0015/17 pn.:

 

Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685

 

Całkowita wartość inwestycji                                                                                                        265 819 590,85 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                            220 084 961,48 zł

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego)                           45 734 629,37 zł

Beneficjent:                                                                                                                       WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta                             Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres rzeczowej realizacji Projektu: 09.2017 – 09.2021

 

Projekt „Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685" obejmuje budowę z rozbudową drogi wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku o długości ok. 24,1 km od km 8+462 do km 32+614 (z wyłączeniem odcinka o długości ok. 54 m pod koniec trasy, obejmującego istniejący przejazd kolejowy). Zadanie zlokalizowane jest w powiecie hajnowskim w gminie Narew i gminie wiejskiej Hajnówka.

Planowana inwestycja obejmuje istotną zmianę przebiegu drogi polegającą na wykonaniu obejścia miejscowości Trześcianka oraz Narew.

Projekt przewiduje wykonanie wszystkich niezbędnych elementów służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu się wszystkich uczestników ruchu, wykonanie odpowiedniego systemu odwodnienia oraz przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia.

Zakres podstawowych robót w ramach inwestycji obejmuje:

•poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz umocnienie poboczy dla klasy G i podniesienie nośności do 115 kN, •poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m,

•zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej na odcinkach budowy obejść miejscowości Trześcianka i Narew,

•budowę drogowych obiektów inżynierskich,

•korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,

•budowę zatok autobusowych,

•budowę chodników jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym,

•budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (w tym odcinków kanalizacji deszczowej) wraz z odprowadzeniem wody poza istniejący pas drogowy,

•budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

•budowę skrzyżowań z drogami bocznymi,

•przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych (branż: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych) kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi,

•zagospodarowanie zieleni wgranicach projektowanego pasa drogowego.

Cele bezpośrednie projektu obejmują:

•zwiększenie spójności drogi Nr 685 z krajowym systemem transportowym oraz siecią TEN-T,

•zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,

•poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto projekt zakłada:

•spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników drogi dzięki skróceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów,

•dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,

•poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,

•zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

www.mapadotacji.gov.pl

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział ds. Korzystania z Programów Regionalnych i Unijnych

Data wytworzenia: 2017-10-20

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2021-02-01

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2017-10-20