Przebudowa drogi wojewódzkiej 682 na odcinku Markowszczyzna - Łapy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

 

 

Projekt Nr POPW.02.02.00-20-0001/17 pn.:

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łapy

 

Całkowita wartość inwestycji                                                                                                 195 429 936,34 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                            166 115 445,88 zł.

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego)                              29 314 490,46 zł.

Beneficjent:                                                                                                            WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta                                  Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres realizacji Projektu: 08.2017 – 12.2019

 

Projekt Przebudowa DW682 na odc Markowszczyzna Łapy obejmuje inwestycję od km 2+750 do km 16+815 o długości 14,07km polegającą na rozbudowie DW z budową obwodnic m. Uhowo Turośń Dolna i Markowszczyzna. Kończy się ona w pobliżu planowanego węzła na trasie przyszłej południowej obwodnicy Białegostoku będącej elementem planowanej S19-TEN-T (węzeł Białystok Księżyno).

Wykonane zostaną m.in: roboty drogowe: obwodnice miejscowości, skrzyżowania z drogami niższej kategorii nawierzchnia chodniki, ścieżka rowerowa ciągi pieszo rower. zatoki autobusowe ekrany akustyczne zieleń obiekty inżynierskie tj. przepusty; infrastruktura tech: kanalizacja deszczowa oświetlenie uliczne sygnalizacja świetlna kanał tech. przebudowa kolidujących urządzeń obcych.

Przedsięwzięcie w całości wpisuje się w zakres działania 2.2 i przyczyni się do:
•poprawy efektywności transportu poprzez usunięcie niedoborów przepustowości
•podniesienia efektywności układów transportowych w BOF
•zwiększenia konkurencyjności gospodarki poprzez usprawnienie połączeń drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów z infrastrukturą TEN‐T
•wzrostu poziomu wewnętrznej dostępności i spójności transportu w Polsce Wschodniej

Cel ogólny projektu jest zbieżny z celem działania 2.2 dzięki czemu realizuje również cel główny POPW wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej w tym m.in: poprawa mobilności mieszkańców i dostępności wew w mieście wojewódzkim i BOF usunięcie niedoborów przepustowości zwiększenie konkurencyjności gosp. poprzez usprawnienie połączeń z TEN-T wzrostu poziomu wew dostępności transportu w BOF wzmocnienie spójności wewnętrznej transportu w Polsce Wschodniej.

Cele pośrednie-poprawa bezpieczeństwa ruchu jakości i standardu infrastruktury ograniczenie zanieczyszczeń skrócenie czasu przejazdu zmniejszenie kosztów eksploatacji ożywienie przedsiębiorczości rozwój społ-gosp w regionie.

 

www.polskawschodnia.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział ds. Korzystania z Programów Regionalnych i Unijnych

Data wytworzenia: 2017-08-02

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2019-10-18

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2017-08-02