Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

 

Projekt Nr WND-RPPD.04.01.01-20-0003/16 pn.:

 

Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645

 

Całkowita wartość inwestycji           57 969 349,93 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa  54 788 394,35 zł

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego)                                    3 180 955,58 zł

Beneficjent:                                                                                                                          WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta                                  Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres rzeczowej realizacji Projektu: 12.2016–12.2019                       finansowe zakończenie Projektu: 06.2020

Projekt „Nowogród Łomża przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645" obejmuje budowę z rozbudową drogi wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 45+918 do km 56+272 o długości 10,35 km, z obwodnicą miejscowości Stare Kupiski. Zadanie zlokalizowane jest w powiecie łomżyńskim w gminach Łomża i Nowogród.

Planowana inwestycja obejmuje istotną zmianę przebiegu drogi polegającą na wykonaniu obejścia miejscowości Stare Kupiski. Ta sąsiadująca z Łomżą wieś stanowi długi obszar zwartej zabudowy, który z punktu widzenia kierowców istotnie spowalnia jazdę na odcinku około 2,5 km. Z kolei dla jej mieszkańców intensywny ruch samochodowy jest mocno uciążliwy jest źródłem hałasu, zanieczyszczeń oraz wiążą się z nim poważne zagrożenia bezpieczeństwa.

Projekt przewiduje wykonanie wszystkich niezbędnych elementów służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu się wszystkich uczestników ruchu, wykonanie odpowiedniego systemu odwodnienia oraz przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia.

Zakres podstawowych robót w ramach inwestycji obejmuje:

 • wykonanie jezdni o szerokości 7,0 m z konstrukcją nawierzchni przystosowaną do przenoszenia obciążenia ruchem KR 5
 • przebudowę i budowę: przepustów pod drogą wojewódzką, przepustów pod zjazdami i ciągiem pieszo-rowerowym
 • budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów o nawierzchni żwirowej, bitumicznej oraz z kostki betonowej
 • budowę dróg serwisowych o nawierzchni bitumicznej
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego po lewej stronie projektowanej trasy od km 45+713
 • budowę nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych
 • budowę chodników w rejonie zatok autobusowych oraz w terenie zabudowanym
 • przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi
 • budowę zatoki ITD
 • budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami oraz urządzeniami podczyszczającymi
 • przebudowę wodociągu, budowę i przebudowę linii energetycznych Sn.

Cele bezpośrednie projektu obejmują:

 • zwiększenie spójności drogi Nr 645 z krajowym systemem transportowym (DK 61) oraz siecią TEN-T,
 • zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto projekt zakłada: spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników drogi dzięki skróceniu czasu przejazdu, dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń, poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu zwariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi, zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.

Poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji zwiększy również mobilność mieszkańców, przyczyni się do wzrostu ich aktywności, także na polu działalności gospodarczej, co w długim horyzoncie czasowym przyczyni się do wzrostu ich zamożności.

W wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące cele:

 • podniesienie standardu i jakości trasy poprzez wprowadzenie parametrówtechnicznychzgodnychznormami, rozporządzeniami i warunkami technicznymi dla danej klasy drogi,
 • spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników drogi dzięki skróceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów,
 • dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,
 • poprawa warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,
 • zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.
 • poprawa dostępności zewnętrznej i wewnętrznej dzięki rozbudowie sieci drogowej/transportowej,
 • poprawa dostępności transportowej w transporcie drogowym.
 • poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich użytkowników drogi.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

www.mapadotacji.gov.pl

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Łoniewski - Wydział ds. Korzystania z Programów Regionalnych i Unijnych

Data wytworzenia: 2017-03-09

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2020-12-21

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2017-03-09