Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Projekt Nr WND-RPPD.08.01.00-20-0014/19 pn.:

Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 

Całkowita wartość inwestycji                                                                                              8 344 883,75 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                      7 038 576,08 zł

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego)                    1 306 307,67 zł

Beneficjent:                                                                                                            WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta                             Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 

Okres rzeczowej realizacji Projektu: 01.2020 – 08.2021

 

W ramach Projektu: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku” planowana jest budowa elektronicznej platformy wraz z katalogiem e-usług ułatwiających i usprawniających komunikację elektroniczną urzędu
z podmiotami zewnętrznymi – obywatelami, przedsiębiorcami oraz innymi jednostkami administracji publicznej.

Projekt zakłada rozwój i integrację baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających „procesy biznesowe” - procesy decyzyjne
w PZDW obejmujące procesy wewnętrzne związane z systemem zarządzania i wymianą informacji oraz procesy ułatwiające komunikację elektroniczną z podmiotami zewnętrznymi. W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty: e-usługi publiczne udostępnione on-line zintegrowane z Platforma Cyfrowe Wrota Podlasia, system teleinformatyczny niezbędny
do funkcjonowania e-usług, nastąpi elektronizacja nowych usług ( w tym elektronizacja danych niezbędnych do ich świadczenia), niezbędny sprzęt informatyczny do świadczenia e-usług, uzupełniająca infrastruktura twarda niezbędna do realizacji e-usług
oraz szkolenia z zakresu obsługi wdrożonego systemu informatycznego dla pracowników.

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, biznes i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, poprzez utworzenie platformy e-usług publicznych w PZDW. W głównej mierze będą to klienci zainteresowani wnioskami dotyczącymi spraw indywidualnych, np. lokalizacji urządzenia, budowy zjazdu, umieszczania reklam w pasie drogowym lub spraw odnoszących się do stanu dróg i postulatów dotyczących zadań drogowych.

Cele bezpośrednie projektu

Główny cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych do obsługi rejestrów publicznych, warunkujące uruchomienie
    e-usług, poprzez opracowanie i wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji,
  • cyfryzację baz danych, niezbędną w celu osiągnięcia elektronicznej realizacji e-usług, w tym przez urządzenia mobilne, skierowanych do obywateli i przedsiębiorców oraz stworzenia warunków dla ich niezakłóconego, zharmonizowanego działania,
  • usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez zarządcę drogowego drogą elektroniczną,
  • stworzenie zaplecza informatycznego zapewniającego niezakłócone funkcjonowanie systemu oraz świadczenie e-usług poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego, narzędziowego i dziedzinowego.

Cele pośrednie projektu

Cele pośrednie Projektu to:

1) usprawnienie procesów zarządzania infrastrukturą dróg wojewódzkich województwa podlaskiego, poprzez zapewnienie dostępności danych o stanie infrastruktury drogowej

2) poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez usprawnienie procesów związanych z utrzymaniem bieżącym
i długoterminowym dróg, kontrolą ich stanu (poprzez m.in. możliwość zgłaszania usterek poprzez e-usługę dla obywateli)
i wynikającym z tego planowaniem,

3) wzrost konkurencyjności regionu oraz przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym poprzez:

a) rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji - zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

b) poprawę funkcjonowania i sprawności zarządcy drogowego i optymalizacja kosztów jego funkcjonowania poprzez:

i) standaryzację rejestrów publicznych opisujących infrastrukturę drogową zapewniająca dostęp do aktualnych danych rejestrów
i ewidencji, dla celów podejmowania decyzji prawnych administracyjnych i gospodarczych w realizacji zadań publicznych
i statutowych zarządcy drogowego.

ii) podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-administracji,
a w konsekwencji automatyzacja części procesów zarządzania oraz obsługi procedur administracyjnych,

iii) wdrożenie standardowych jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej w różnych komórkach organizacyjnych zarządcy drogowego.

4) uporządkowanie i standaryzacja procesów biznesowych związanych z realizacją zadań publicznych i statutowych zarządcy drogowego dotyczących szeroko rozumianego zarządzania infrastruktura drogową poprzez wykorzystanie rejestrów publicznych (ewidencji dróg i obiektów mostowych) w obsłudze tych procesów,

5) zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych zarządcy drogowego oraz administracji publicznej.

 

Ze względu na obszar działania, odbiorcami projektu będą osoby fizyczne i prawne korzystające z infrastruktury drogowej województwa oraz jednostki samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego jak również inne organy publiczne, np. Policja, Straż Graniczna, KAS, GDDKiA, ITD.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

www.mapadotacji.gov.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2019-12-23

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2021-03-30

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2019-12-23