Zadanie 1. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – granica województwa. Zadanie 2. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny. Zadanie 3. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Sejny – Poćkuny wraz z obwodnicą m. Sejny.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Zadanie 2

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zadanie 2. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki – Sejny zakończone zostało wyborem oferty firmy TPA Sp. z o. o., ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. HPC POLGEOL S.A., ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa – oferta uzyskała w kryterium: cena – 16,47 pkt., termin zakończenia realizacji zamówienia 00,00 pkt., razem – 16,47 pkt.,
 2. SABLO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,0 pkt., termin zakończenia realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt. – oferta odrzucona w dniu 16.07.2020 r.
 3. TPA Sp. z o. o., ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków – oferta uzyskała w kryterium: cena – 19,59 pkt., termin zakończenia realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 59,59 pkt.,
 4. UNI-GEO Piotr Rant, ul. Zatorowa 7, 19-500 Gołdap – oferta uzyskała w kryterium: cena – 16,36 pkt., termin zakończenia realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 56,36 pkt.

 

Białystok, dnia 17.07.2020 r.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na Zadanie 2

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że w postępowaniu na Zadanie 2. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny w związku z odrzuceniem oferty SABLO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, wybranej jako najkorzystniejsza w dniu 08.07.2020 r., unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na Zadanie 2. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny, odrzucił ofertę SABLO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 4 i art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia gdyż dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

Białystok, dnia 16.07.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zadanie 1. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – granica województwa zakończone zostało wyborem oferty firmy UNI-GEO Piotr Rant, ul. Zatorowa 7, 19-500 Gołdap.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. HPC POLGEOL S.A., ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa (przy kryterium oceny: cena/termin zakończenia realizacji zamówienia – z ceną ofertową 238 841,40 zł. – termin zakończenia realizacji zamówienia – 60 dni od dnia podpisania umowy) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 32,14 pkt., termin zakończenia realizacji zamówienia 00,00 pkt., razem – 32,14 pkt.,
 2. GEO – SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Zbigniew Bartczak, Krzysztof Nazdrowicz, ul. Baczyńskiego 7/29, 95-100 Zgierz (przy kryterium oceny: cena/termin zakończenia realizacji zamówienia – z ceną ofertową 177 120,00 zł. – termin zakończenia realizacji zamówienia – 50 dni od dnia podpisania umowy) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 43,33 pkt., termin zakończenia realizacji zamówienia 20,00 pkt., razem – 63,33 pkt.,
 3. TPA Sp. z o.o., ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków (przy kryterium oceny: cena/termin zakończenia realizacji zamówienia – z ceną ofertową 156 139,07 zł. – termin zakończenia realizacji zamówienia – 40 dni od dnia podpisania umowy) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 49,16 pkt., termin zakończenia realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 89,16 pkt.,
 4. UNI-GEO Piotr Rant, ul. Zatorowa 7, 19-500 Gołdap (przy kryterium oceny: cena/termin zakończenia realizacji zamówienia – z ceną ofertową 127 920,00 zł. – termin zakończenia realizacji zamówienia – 40 dni od dnia podpisania umowy) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., termin zakończenia realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

Białystok, dnia 08.07.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zadanie 2. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki – Sejny zakończone zostało wyborem oferty firmy SABLO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85 lok.21, 02-001 Warszawa

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. HPC POLGEOL S.A., ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa (przy kryterium oceny: cena/termin zakończenia realizacji zamówienia – z ceną ofertową 339 703,86 zł. – termin zakończenia realizacji zamówienia – 60 dni od dnia podpisania umowy) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 16,47 pkt., termin zakończenia realizacji zamówienia 00,00 pkt., razem – 16,47 pkt.,
 2. SABLO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa (przy kryterium oceny: cena/termin zakończenia realizacji zamówienia – z ceną ofertową 93 234,00 zł. – termin zakończenia realizacji zamówienia – 40 dni od dnia podpisania umowy) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,0 pkt., termin zakończenia realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,
 3. TPA Sp. z o.o., ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków (przy kryterium oceny: cena/termin zakończenia realizacji zamówienia – z ceną ofertową 285 608,46 zł. – termin zakończenia realizacji zamówienia – 40 dni od dnia podpisania umowy) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 19,59 pkt., termin zakończenia realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 59,59 pkt.,
 4. UNI-GEO Piotr Rant, ul. Zatorowa 7, 19-500 Gołdap (przy kryterium oceny: cena/termin zakończenia realizacji zamówienia – z ceną ofertową 341 940,00 zł. – termin zakończenia realizacji zamówienia – 40 dni od dnia podpisania umowy) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 16,36 pkt., termin zakończenia realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 56,36 pkt..

Białystok, dnia 08.07.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zadanie 3. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Sejny – Poćkuny wraz z obwodnicą m. Sejny zakończone zostało wyborem oferty firmy UNI-GEO Piotr Rant, ul. Zatorowa 7, 19-500 Gołdap.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. HPC POLGEOL S.A., ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa (przy kryterium oceny: cena/termin zakończenia realizacji zamówienia – z ceną ofertową 117 526,50 zł. – termin zakończenia realizacji zamówienia – 60 dni od dnia podpisania umowy) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 52,75 pkt., termin zakończenia realizacji zamówienia 00,00 pkt., razem – 52,75 pkt.,
 2. UNI-GEO Piotr Rant, ul. Zatorowa 7, 19-500 Gołdap (przy kryterium oceny: cena/termin zakończenia realizacji zamówienia – z ceną ofertową 103 320,00 zł. – termin zakończenia realizacji zamówienia – 40 dni od dnia podpisania umowy) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., termin zakończenia realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

Białystok, dnia 08.07.2020r.


Zbiorcze zestawienie ofert

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 800 000,00 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków i możliwością przesunięcia pomiędzy zadaniami.                                                                                                                       

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Termin zakończenia realizacji zamówienia

01

HPC POLGEOL S.A.

ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa

Zad. 1 – 238 841,40

Zad. 2 – 339 703,86

Zad. 3 – 117 526,50

60 dni od dnia podpisania umowy

02

SABLO Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa

Zad. 2 – 93 234,00

40 dni od dnia podpisania umowy

03

GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Zbigniew Bartczak, Krzysztof Nazdrowicz

ul. Baczyńskiego 7/29, 95-100 Zgierz

Zad. 1 – 177 120,00

50 dni od dnia podpisania umowy

04

TPA Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków

Zad. 1 – 156 139,07

Zad. 2 – 285 608,46

40 dni od dnia podpisania umowy

05

UNI–GEO Piotr Rant

ul. Zatorowa 7, 19-500 Gołdap

Zad. 1 – 127 920,00

Zad. 2 – 341 940,00

Zad. 3 – 103 320,00

40 dni od dnia podpisania umowy

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Białystok, dnia 02.06.2020r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na „Zadanie 1. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – granica województwa. Zadanie 2. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny. Zadanie 3. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Sejny – Poćkuny wraz z obwodnicą m. Sejny”, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1: Czy poza badaniami geotechnicznymi przewidzianymi dla przepustów i obiektów Zamawiający przewiduje dla odcinków istniejącej jezdni wykonanie badań w obrębie nieutwardzonych części pasa drogowego?

Zgodnie z SIWZ rozdział 3 p.2) a) badania geotechniczne dla wszystkich zadań, wykonane dla odcinków istniejącej jezdni, winny zostać zrealizowane w obrębie pasa ruchu. Wynika z tego, że wszystkie punkty badań dla odcinków istniejącej jezdni (z wyłączeniem badań przewidzianych dla przepustów i obiektów) powinny uwzględniać przewiert przez istniejące warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz likwidację otworu zgodnie z punktem 4) c). Ponieważ dokumentacja przedstawiona przez Zamawiającego nie specyfikuje odcinków istniejących dróg, dla których przewiduje się poszerzenia i/lub korekty przebiegu osi drogi w planie, oszacowanie jaka cześć z wymaganych co 100m odwiertów może zostać zrealizowana poza pasem ruchu nie jest możliwe. Przewiert przez konstrukcję i poprawna likwidacja otworu zapewniająca bezpieczne użytkowanie istniejącej nawierzchni stanowi istotną składową całościowej wyceny usługi z punktu widzenia oszacowania ponoszonych przez Wykonawcę nakładów. Prosimy zatem o potwierdzenie, że wszystkie z przewidzianych dla istniejących nawierzchni badań powinny być zrealizowane w obrębie pasa ruchu (powinny uwzględniać przewiert przez konstrukcję nawierzchni) lub zdefiniowanie jaka część z tych badań zostanie zrealizowana w obrębie nieutwardzonych część pasa drogowego.

Odpowiedź na pytanie 1:

Wszystkie z przewidzianych dla istniejących nawierzchni badań powinny być zrealizowane w obrębie pasa ruchu (powinny uwzględniać przewiert przez konstrukcję nawierzchni).

 

Białystok, 28.05.2020 r.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na „Zadanie 1. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – granica województwa. Zadanie 2. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny. Zadanie 3. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Sejny – Poćkuny wraz z obwodnicą m. Sejny”, wyjaśnia co następuje:

ZESTAW I:

PYTANIE 1: W opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie 3. 2) b), pada stwierdzenie o konieczności "badania nośności przy każdym odwiercie". Proszę o uściślenie celu i metodyki badania. Czy należy wykonać badania istniejącej nawierzchni metodą FWD, czy chodzi o badanie nośności gruntu, poprzez wyznaczenie wskaźnika CBR (metodą laboratoryjną lub sondą DCP), czy może wystarczające jest określenie parametrów wytrzymałościowych gruntu (kąta tarcia wewnętrzego, spójności, modułu odkształcenia pierwotnego)?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że:

 • na przebiegu istniejącym należy wykonać otwory badawcze oraz badania metodą FWD i badania sondą DPL.
 • na przebiegu nowoprojektowanym należy wykonać otwory badawcze oraz wyznaczenia wskaźnika CBR, dopuszcza się użycie sondy DCP (należy przeprowadzić korelację badań sondą DCP ze wskaźnikiem CBR).

 

ZESTAW II:

PYTANIE 1: Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na jedno lub dwa z 3 zadań objętych przetargiem? Czy w przypadku ofert na 2 zadania należy je złożyć w odrębnych kopertach?

Odpowiedź na pytanie 1: Zgodnie z pkt. 19 SIWZ „Oferty częściowe” Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Oferta może być złożona na jedno, dwa lub trzy zadania łącznie w jednej kopercie lub odrębnie odpowiednio do zadania – zgodnie z pkt. 17.1 SIWZ.

 

PYTANIE 2: Czy Zamawiający dysponuje mapami sytuacyjno-wysokościowymi z wniesionym uzbrojeniem podziemnym w skali 1:1000 lub 1:500 obejmującymi zakres dróg na których mają być realizowane badania. Jeśli Zamawiający ma takie mapy, czy są one w wersji papierowej czy elektronicznej i czy zostaną one udostępnione wybranemu Wykonawcy dla potrzeb realizacji badań?

Odpowiedź na pytanie 2: Uzyskanie map leży w gestii Wykonawcy, który ujmuje to w cenie ofertowej.

 

PYTANIE 3: W związku z tym, że czas realizacji zamówienia jest istotnym kryterium oceny ofert, prosimy o informację w jakim terminie od złożenia do uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót Zamwiający przekaże Wykonawcy uwagi do tego projektu lub uzgodni projekt w przypadku braku do niego uwag?

Odpowiedź na pytanie 3: PZDW niezwłocznie po złożeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót przekaże uwagi lub uzgodni projekt.

 

PYTANIE 4: W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego map o których mowa w p. 2 i konieczności pozyskania map syt.-wys. obszaru badań przez Wykonawcę z państwowych zasobów geodezyjnych (Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego) czy czas jaki upłynie od złożenia przez Wykonawcę wniosku o zakup ww. map do Ośrodka do momentu wydania (sprzedaży) map Wykonawcy wliczony zostanie do czasu realizacji zamówienia, czy też może on zostać wyłączony z biegu terminu zamówienia, jako niezależny od Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 4: Czas na uzyskanie map nie wpływa na bieg terminu realizacji zamówienia.

 

PYTANIE 5: Czy Zamawiający dysponuje zgodami właścicieli działek na których zlokalizowana będzie obwodnica m. Sejny na wykonywanie badań geotechnicznych (dojazdy i wiercenia otworów) dla tej drogi? Po czyjej stronie będzie uzyskanie zgód na ww. roboty w przypadku ich braku i kto będzie ponosił koszty zniszczeń w uprawach podczas wykonania robót?

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający nie posiada zgód właścicieli działek. Uzyskanie zgód i ponoszenie kosztów zniszczeń leży w gestii Wykonawcy, który ujmuje to w cenie ofertowej.

 

PYTANIE 6: W §14 pkt 1 Umowy Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca zobowiązał się do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, które będą wykonywać czynności fizyczne objęte zamówieniem. W przypadku, jeśli Wykonawca aktualnie zatrudnia na umowy o pracę pracowników realizujących badania geotechniczne i sporządzających dokumentacje tych badań, czy kontynuacja zatrudnienia tych osób na czas realizacji umowy z Zamawiającym traktowana będzie jako spełnienie wymogów Umowy w zakresie §14 pkt 1?

Odpowiedź na pytanie 6: Osoby, które będą wykonywać czynności fizyczne objęte zamówieniem muszą być zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Zatrudnienie osób, które będą wykonywać czynności fizyczne objęte zamówieniem Zamawiający będzie weryfikował zgodnie z §14 umowy, tj. na podstawie oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub kopii umów o pracę osób wykonujących ww. czynności.

 

Białystok, 28.05.2020 r.


Ogłoszenie nr 542070-N-2020 z dnia 2020-05-20 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Zadanie 1. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – granica województwa. Zadanie 2. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny. Zadanie 3. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Sejny – Poćkuny wraz z obwodnicą m. Sejny.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50667863000000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15-620  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok – w siedzibie Zamawiającego

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – granica województwa. Zadanie 2. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny. Zadanie 3. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Sejny – Poćkuny wraz z obwodnicą m. Sejny.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – granica województwa. Zadanie 2. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny. Zadanie 3. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Sejny – Poćkuny wraz z obwodnicą m. Sejny.

II.5) Główny kod CPV: 71352000-0
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy, 2) Wycena ofertowa, odpowiednio na zadanie 1, zadanie 2 i zadanie 3, 3) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 1
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin zakończenia realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-02, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – granica województwa.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – granica województwa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71352000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin zakończenia realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71352000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin zakończenia realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Sejny – Poćkuny wraz z obwodnicą m. Sejny.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3. Rozpoznanie geotechniczne drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Sejny – Poćkuny wraz z obwodnicą m. Sejny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71352000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin zakończenia realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Informacja dotycząca ograniczenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO w zakresie praw przysługujących osobie

Zamawiający zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp informuje:

1) w przypadku wykonania, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) wystąpienie osoby z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3) w przypadku gdy wykonanie, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2020-05-20

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Modyfikujący: Krzysztof Godlewski

Data modyfikacji: 2020-07-17

Opublikował: Krzysztof Godlewski

Data publikacji: 2020-05-20