Pełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych dla zadania pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych dla zadania pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku” zakończone zostało wyborem oferty AVILITY Sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 15 A, lok. 411, 01-651 Warszawa.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: INFOSTRATEGIA Sp. z o.o., Lubicz 27, 31-503 Kraków, Partner konsorcjum: INFOSTRATEGIA – Andrzej Szczerba i Wspólnicy Sp.J, ul. Lubicz 27, 31-503 Kraków – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 30,93 pkt., Doświadczenie konsultanta wdrożenia e-usług publicznych - 40,00 pkt., razem – 70,93 pkt.
 2. RED OCEAN Sp. z o.o., Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 43,13 pkt., Doświadczenie konsultanta wdrożenia e-usług publicznych - 40,00 pkt., razem – 83,13 pkt.
 3. AVILITY Sp. z o.o., Gwiaździsta 15 A, lok. 411, 01-651 Warszawa – oferta uzyskała w kryterium: Cena – 60,00 pkt., Doświadczenie konsultanta wdrożenia e-usług publicznych - 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.

Białystok, dnia 08.05.2020 r.


Korekta zbiorczego zestawienia ofert

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 144 000,00 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków        

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł. (brutto)

Doświadczenie konsultanta wdrożenia e-usług publicznych

01

Konsorcjum firm:

INFOSTRATEGIA Sp. z o.o.

ul. Lubicz 27

31-503 Kraków – lider

INFOSTRATEGIA – Andrzej Szczerba i Wspólnicy Sp.j

ul. Lubicz 27

31-503 Kraków – partner.

195 570,00

 4 projekty

02

RED OCEAN Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

140 218,77

 

4 projekty

 

03

AVILITY Sp. z o.o.

ul. Gwiaździsta 15 A, lok. 411

01-651 Warszawa

100 800,96

 

4 projekty

 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Białystok, dnia 01.04.2020r.


Zbiorcze zestawienie ofert

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 144 000,00 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków.        

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł. (brutto)

Doświadczenie konsultanta wdrożenia e-usług publicznych

01

Konsorcjum firm:

INFOSTRATEGIA Sp. z o.o.

ul. Lubicz 25 lok.710

31-203 Kraków – lider

INFOSTRATEGIA – Andrzej Szczerba i Wspólnicy Sp.j

ul. Lubicz 27

31-203 Kraków – partner.

195 570,00

 4 projekty

02

RED OCEAN Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

140 218,77 zł

 

4 projekty

 

03

AVILITY Sp. z o.o.

ul. Gwiaździsta 15 A, lok. 411

01-651 Warszawa

100 800,96 zł

 

4 projekty

 

Białystok,dnia 31.03.2020r.


UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje uzupełnienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Pełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych dla zadania pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”, tj.:

 1. Uzupełnia się SIWZ o: załącznik – 20190530_Koncepcja_techniczna_PZDW

Załącznik 20190530_Koncepcja_techniczna-PZDW - po uzupełnieniu z dnia 26.03.2020 r., dostępny do pobrania poniżej w Załączniku.

Białystok,dnia 26.03.2020r.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych dla zadania pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”, wyjaśnia co następuje:

ZESTAW I

Pytanie nr 1.

Dot. rozdz. 7 ust 7.2. pkt 3) b)

Czy dopuszcza się łączenie funkcji opisanych w pkt i-iii , tj. pełnienie przez jedną osobę więcej niż jednej z wyżej wymienionych funkcji?

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający nie przewiduje łączenia ww. funkcji.

Pytanie nr 2.

Dot. rozdz. 7 ust 7.2. pkt 3) b) ppkt. iii-Specjalista ds. geodezji

Zamawiający w pkt 1 opisu doświadczenia Specjalisty ds. geodezji wymaga:

wykazania zrealizowania co najmniej jednej usługi w zakresie projektowania i wdrożenia architektury systemu teleinformatycznego, dla systemu opartego o architekturę zorientowaną na usługi, o wartości projektu co najmniej 700.000,00 zł brutto.

Czy nadzorowanie po stronie zamawiającego (tj. podmiotu zlecającego) prac w zakresie projektowania i wdrożenia architektury systemu teleinformatycznego, dla systemu opartego o architekturę zorientowaną na usługi, będzie również uznane za spełnienie wymagania co do posiadania doświadczenia w zakresie projektowania i wdrożenia architektury systemu teleinformatycznego ?

Odpowiedź nr 2.

Nie, nadzorowanie po stronie Zamawiającego nie jest równoznaczne z wymaganiem stawianym Specjaliście ds. geodezji.

Pytanie nr 3.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie złożenia ofert w niniejszym postępowaniu drogą elektroniczną przy zastosowaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego , np. poprzez przysłanie wiadomości z opatrzonym hasłem załącznikiem lub poprzez udostępnienie platformy zakupowej. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż zgodnie z art.

781 § 2 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny : „Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”.

Odpowiedź nr 3.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty drogą elektroniczną. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej.

ZESTAW II.

Pytanie nr 1.

Pytanie nr 1. Dotyczy Wzór umowy

Zamawiający w § 8 pkt. 11 określił:

 • 8. Ogólne warunki realizacji Przedmiotu Umowy i obowiązki Wykonawcy
 1. Niezależnie od obowiązku Wykonawcy określonego w ust. 10, Zamawiający ma prawo w każdym

czasie do zapoznania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji Przedmiotu Umowy podczas

spotkań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji spotkań projektowych i

przygotowywania niezbędnych materiałów umożliwiających zapoznanie się przedstawicieli

partnerów ze stanem realizacji projektu. Spotkania odbywać się będą w miejscu wyznaczonym

przez Zamawiającego.

Pytania:

Ile Zamawiający przewiduje takich spotkań?

Czy tą są te same spotkania o których mowa w ust. 15 i 16?

Czy ze względu na trudne do przewidzenia okoliczności związane z obecną sytuacją (epidemia

koronowirusa), Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji spotkań w trakcie trwania umowy z

wykorzystaniem platformy do wideokonferencji udostępnianej przez Wykonawcę?

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający nie posiada obecnie wiedzy ile takich spotkań będzie potrzebnych, jest to uzależnione od postępów prac.

Nie są to te same spotkania, o których mowa ust. 15 i 16?

Zamawiający na tym etapie postępowania nie przewiduje możliwości realizacji spotkań z wykorzystaniem platformy do wideokonferencji.

Pytanie nr 2.

Pytanie nr 2. Dotyczy Wzór umowy

Zamawiający w § 8 pkt. 15 i 16 określił:

 • 8. Ogólne warunki realizacji Przedmiotu Umowy i obowiązki Wykonawcy
 1. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w spotkaniach Zespołu Projektowego – minimum

jeden raz w miesiącu.

 1. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć również w innych niż wymienione w ust 11, ust. 15,

spotkaniach i naradach organizowanych w sprawie Projektu.

Pytanie:

Czy ze względu na trudne do przewidzenia okoliczności związane z obecną sytuacją (epidemia

koronowirusa), Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji spotkań w trakcie trwania umowy z

wykorzystaniem platformy do wideokonferencji udostępnianej przez Wykonawcę?

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający na tym etapie postępowania nie przewiduje możliwości realizacji spotkań z wykorzystaniem platformy do wideokonferencji.

Pytanie nr 3.

Pytanie nr 3. Dotyczy Wzór umowy

Zamawiający w § 5 pkt. 1 określił:

 • 5. Zasady rozliczania wynagrodzenia umownego
 1. Rozliczenie prac objętych Przedmiotem Umowy nastąpi na podstawie faktur VAT częściowych i faktury

VAT końcowej, według niżej określonych zasad:

 1. a) Fakturą VAT częściową o wartości 25% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, wystawioną po

zakończeniu I etapu projektu, II etapu projektu i III etapu projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

Warunkiem koniecznym wypłacenia części wynagrodzenia, o którym mowa powyżej jest

kompleksowe realizowanie zadań w ramach etapów zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji o

dofinansowanie.

Planuje się trzy takie płatności.

 1. b) Fakturą VAT końcową o wartości 25% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, wystawionej po

zakończeniu IV etapu i odbiorze końcowym, na podstawie „Protokołu Odbioru Końcowego” i

„Protokołu zdawczo – odbiorczego” o którym mowa w § 8 ust. 14 .

Pytanie: Czy powyższy zapis należy rozumieć że płatności za wykonane usługi będą realizowane w 4

płatnościach?

 1. Zakończenie I etapu projektu: Fakturą VAT o wartości 25% wynagrodzeni, o którym mowa w § 4

ust. 1

 1. Zakończenie II etapu projektu: Fakturą VAT o wartości 25% wynagrodzeni, o którym mowa w § 4

ust. 1

 1. Zakończenie III etapu projektu: Fakturą VAT o wartości 25% wynagrodzeni, o którym mowa w §

4 ust. 1

 1. Zakończeniu IV etapu i odbiorze końcowym: Fakturą VAT końcową o wartości 25%

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1

Odpowiedź nr 3.

Zasady rozliczania wynagrodzenia umownego zgodnie z SIWZ, trzy częściowe oraz końcowa.

Pytanie nr 4.

Pytanie nr 4. Dotyczy SIWZ

Zamawiający w pkt. 7.1 określił:

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

3) Zdolności technicznej lub zawodowej:

 1. co najmniej jedną usługę konsultacji lub nadzoru zadania polegającego na wdrożeniu

systemu informatycznego udostępniającego e-usługi, dla którego dostarczono sprzęt

informatyczny, pozyskano dane przestrzenne oraz dokonano weryfikacji ich poprawności

o wartości zadania minimum 4.000.000 zł brutto, i

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu wymagania na:

 1. co najmniej jedną usługę konsultacji lub nadzoru zadania polegającego na przygotowaniu

dokumentacji w zakresie przedmiotowym (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)

lub wdrożeniu systemu informatycznego w projekcie którego zakres obejmował:

realizacja e-usług, dostarczenie sprzętu informatycznego, rozbudowanie lub dostawę

systemu informacji przestrzennej o wartości projektu minimum 4.000.000 zł brutto,

 1. co najmniej jedną usługę konsultacji lub nadzoru zadania polegającego na wdrożeniu

systemu informatycznego, który swym zakresem obejmował gromadzenie i archiwizację

zasobów elektronicznych.

Odpowiedź nr 4.

Nie wyraża zgody, intencją Zamawiającego było aby Wykonawca dysponował doświadczeniem zgodnym wymaganiami określonymi w pkt 7.1.

 

Pytanie nr 5.

Pytanie nr 5. Dotyczy SIWZ

Zamawiający w pkt. 7.1 określił:

SIWZ

17.2 Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 –

sekretariat, nie później niż do godz. 9:30 dnia 30.03.2020 r.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie godziny złożenia oferty na godzinę 12:00? Obecne

obciążenie firm kurierskich i procedury obsługi klientów nie dają gwarancji dostarczenia oferty na tak

wczesną godzinę.

Odpowiedź nr 5.

Zamawiający dnia 25.03.2020 dokonał zmiany SIWZ tj.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1 Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w części I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Pełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych dla zadania pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”.

17.2  Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 – sekretariat, nie później niż do godz. 12:00 dnia 31.03.2020 r.

17.3     W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt17.2, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.

17.4     Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt 17.2.

17.5     Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 17.1, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

17.6     Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w pkt 17.2 o godz. 12:30 – sala konferencyjna – pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

17.7     Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17.8     Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy.

17.9     Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)         kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)         firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)         ceny, terminu wykonania zamówienia.

17.10   Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

ZESTAW III.

Pytanie nr 1.

 1. W załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ) w punkcie I.1 wskazano w trzecim wypunktowaniu, że Wykonawca

ma zrealizować zadania z pkt. 2 zgodnie z zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, studium wykonalności i koncepcją projektu, decyzją o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wytycznymi w zakresie

realizacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020 oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz UE.

Prosimy o udostępnienie wymienionych w OPZ dokumentów, tj. studium wykonalności, koncepcję

projektu oraz decyzję o dofinansowaniu.

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający uzupełnia SIWZ o Koncepcję, pozostałe dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa.

Pytanie nr 2.

 1. Czy w zawiązku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju przewidują Państwo możliwość

złożenia oferty w wersji elektronicznej, jeżeli tak to proszę o określenie warunków technicznych

złożenia takiej ofert ?

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty drogą elektroniczną. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej.

Białystok, dnia 26.03.2020 r.


Ogłoszenie nr 540053801-N-2020 z dnia 25-03-2020 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 524842-N-2020
Data: 18/03/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 50667863000000, ul. ul. Elewatorska  6, 15-620  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-30, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-31, godzina: 12:00

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Pełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych dla zadania pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”, tj. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia, w pkt. 17 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” ppkt. 17.2 i 17.6 otrzymują brzmienie:

17.2 Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 – sekretariat, nie później niż do godz. 12:00 dnia 31.03.2020 r.

17.6 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w pkt 17.2 o godz. 12:30 – sala konferencyjna – pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ po zmianach z dnia 25.03.2020 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 25.03.2020 r.


Ogłoszenie nr 524842-N-2020 z dnia 2020-03-18 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Pełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych dla zadania pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50667863000000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15-620  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, 15-620 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych dla zadania pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych dla zadania pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”.

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) minimalne warunki dotyczące doświadczenia zawodowego, Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: i. co najmniej jedną usługę konsultacji lub nadzoru zadania polegającego na wdrożeniu systemu informatycznego udostępniającego e-usługi, dla którego dostarczono sprzęt informatyczny, pozyskano dane przestrzenne oraz dokonano weryfikacji ich poprawności o wartości zadania minimum 4.000.000 zł brutto, i ii. co najmniej jedną usługę konsultacji lub nadzoru projektu, w którego zakresie było m.in. wytworzenie i wdrożenie minimum pięciu elektronicznych usług publicznych o stopniu dojrzałości minimum czwartym, przy czym łączna wartość takiego projektu nie może być mniejsza niż 1.500.000 złotych brutto. b) minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami: i. Konsultant wdrożenia e-usług publicznych – minimum 1 osoba posiadająca: 1. wykazanie doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert potwierdzonego udziałem w co najmniej dwóch projektach związanych z wytworzeniem elektronicznych usług publicznych o poziomie dojrzałości minimum czwartym na stanowisku Konsultanta lub Kierownika Projektu lub Inżyniera Kontraktu lub Nadzoru Technicznego, i 2. wykazanie doświadczenia zawodowego potwierdzonego udziałem w co najmniej jednym projekcie informatycznym o charakterze integracyjnym na stanowisku Konsultanta lub Kierownika projektu lub Inżyniera kontraktu lub Nadzoru Technicznego, o wartości projektu minimum 1.500.000 zł brutto. ii. Koordynator projektu (zastępca konsultanta) – minimum 1 osoba posiadająca: 1. certyfikat znajomości zasad zarządzania projektami zgodnie z metodyką powszechnie stosowaną (stosowanie nie wymaga opłat autorskich) i publicznie dostępną (opis metodyki jest opublikowany i szeroko dostępny), która stanowi zbiór reguł i zasad postępowania, stanowiący spójne pojęciowo podejście do wykonywania i zarządzania projektem oraz umożliwia adaptację do specjalnych potrzeb organizacji, programu lub projektu, 2. wykazanie doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert potwierdzone udziałem w co najmniej jednym zrealizowanym projekcie, w którego zakresie było zaprojektowanie, realizacja i wdrożenie systemu teleinformatycznego wykorzystującego rozwiązania systemu informacji geograficznej, na stanowisku Kierownika lub Koordynatora projektu lub Głównego analityka, o wartości nie mniej niż 700.000,00 zł brutto iii. Specjalista ds. geodezji – minimum 1 osoba posiadająca: 1. wykazanie zrealizowania co najmniej jednej usługi w zakresie projektowania i wdrożenia architektury systemu teleinformatycznego, dla systemu opartego o architekturę zorientowaną na usługi, o wartości projektu co najmniej 700.000,00 zł brutto, i 2. wykazanie co najmniej jednego projektu w zakresie budowy architektury systemów teleinformatycznych, na stanowisku projektanta architektury informatycznej, którego elementem był system informacji geograficznej, o wartości projektu co najmniej 700.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, c) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określona przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Potwierdzenie wniesienia wadium, 2) Formularz oferty, 3) Formularz „Kryterium oceny ofert - Doświadczenie konsultanta wdrożenia e-usług publicznych” – załącznik nr 1 do oferty, 4) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, 5) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, 6) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie konsultanta wdrożenia e-usług publicznych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-30, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Dotyczy Sekcji II pkt. 8): Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą zamówienia na realizację projektu pn.: „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”.

Informacja dotycząca ograniczenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO w zakresie praw przysługujących osobie

Zamawiający zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp informuje:

1) w przypadku wykonania, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) wystąpienie osoby z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3) w przypadku gdy wykonanie, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2020-03-18

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Modyfikujący: Krzysztof Godlewski

Data modyfikacji: 2020-05-08

Opublikował: Krzysztof Godlewski

Data publikacji: 2020-03-18