Informacja o planowanych inwestycjach z kanałami technologicznymi

 

 

INFORMACJA PODLASKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, działając z upoważnienia i w imieniu zarządcy dróg wojewódzkich na terenie województwa podlaskiego – Zarządu Województwa Podlaskiego – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zm.) informuje, że planuje opracowanie dokumentacji projektowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

  1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”
  2.  „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.”
  3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.”
  4. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.”
  5. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew.”
  6. „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II”.

 

W ramach w/w inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym dróg wojewódzkich kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

 

Kanał technologiczny może być udostępniony na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

ul Elewatorska 6,

15-620 Białystok

 

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku bip.pzdw.wrotapodlasia.pl oraz przesłana do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl.

Metryka strony

Udostępniający: Renta Kozłowska Wydział Budowy i Dokumentacji

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kwasowski

Wprowadzający: Paweł Kwasowski

Data wprowadzenia: 2014-06-03

Modyfikujący: Paweł Kwasowski

Data modyfikacji: 2014-06-03

Opublikował: Paweł Kwasowski

Data publikacji: 2014-06-03