Zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych

Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

Od dnia 19 października 2012 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących przejazdów pojazdów nienormatywnych. Zgodnie z art. 64  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) zarząd dróg wydaje stosowne zezwolenia.

Miejsce składania dokumentów

Wnioski o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego należy składać w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6.

Do wniosku należy załączyć potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie zezwolenia.

Stawki opłat wynoszą:

 • 50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca
 • 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy
 • 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy

Opłatę należy uiścić na konto BZ WBK 5 Oddział w Białymstoku Nr 11 1500 1344 1213 4002 6603 0000 przed złożeniem wniosku i dołączyć potwierdzenie wpłaty do formularza wniosku na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Typ zezwolenia wydawanego przez PZDW 

Zezwolenie Pojazdy nienormatywne
kategoria I

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

 

 1. Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.
 2. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu.
 3. PZDW wydaje zezwolenie dla przejazdu po drodze wojewódzkiej, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
 4. Wydając zezwolenie, PZDW wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.
 5. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.
 6. Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

 1. art. 64 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z   2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami);
 2. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami);
 3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;
 4. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Dokumenty do pobrania
 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Utrzymania Dróg i Mostów Krystyna Doroszkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2018-12-17

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data wprowadzenia: 2012-10-19

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2019-04-19

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2012-10-19