UCHWAŁA NR XXXIX/451/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Na podstawie art.16 ust. 1 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1) oraz art. 21 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§1.

W załączniku do uchwały Nr VI/18/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 5 c zerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
  5. niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawa”

2) w § 4:

  1. -1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, utworzonym przez Sejmik Województwa Podlaskiego, kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Województwa Podlaskiego”.

  1. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony Z-ca Dyrektora”.

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z upoważnienia i w imieniu Zarządu Województwa.”

4) skreśla się § 6,

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz oddziałów terenowych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i tryb pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po uzgodnieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego.”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1]  Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146;

[2] Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U z 2007 r. Nr 23 poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r., Nr 19 poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Jakubowski Michał

Data wytworzenia: 2017-10-02

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2017-10-02

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2017-10-02