Sprzedaż drewna opałowego złożonego na placu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30 w ilości 22,59m3

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30, tel. (86) 218 62 12, ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż drewna opałowego złożonego na placu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30 w ilości 22,59m3

Cena wywoławcza za 1 m3 drewna wynosi:  44,00 zł. (netto)

Termin realizacji: w ciągu 14 dni od podpisania umowy

Formularz oferty oraz inne dokumenty można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Kwota wadium: 107,35 zł., Opłata powinna być uiszczona na konto: SANTANDER BANK POLSKA Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi
w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę przetargową, należy złożyć w sekretariacie RDW w Łomży, ul. Poligonowa 30, w terminie do dnia 27.03.2020 r. do godz.9.00. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na sprzedaż drewna złożonego na placu RDW w Łomży”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2020 r. o godz. 9.10 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Agnieszka Zangas, tel. (86) 218 62 12, w godz. 7.00–15.00

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magrel

Data wytworzenia: 2020-03-12

Wprowadzający: Rafał Magrel

Modyfikujący: Rafał Magrel

Data modyfikacji: 2020-03-12

Opublikował: Rafał Magrel

Data publikacji: 2020-03-12