Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach w ilości 112 szt. drzew

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ogłasza    przetarg publiczny na:

Sprzedaż  drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach:

 

▪   Droga wojewódzka Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny w km 13+908-25+320

     strona prawa i lewa w  ilości 24,51m3 (18 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 652 Kowale Oleckie-Suwałki  w km 11+976-18+791 strona prawa i lewa w

     ilości 22,92m3 (12 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 662 Augustów - Suwałki w km 20+419-22+158 strona lewa w  ilości

     3,24m3 (7 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 664 Augustów - Lipsk w km 1+683-28+945 strona prawa i lewa w  ilości

     42,46m3 (55 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 655 Kąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-Rutka-Tartak w km 71+429-

    107+311 strona prawa i lewa w  ilości 14,79m3 (20 sztuk).

 

     Razem: 112 sztuk drzew, w ilości 107,92m3 pozyskanego drewna opałowego.

 

Cena wywoławcza 1 m3 drewna opałowego wynosi: 25,05 (netto).

 

Termin/ okres realizacji zamówienia:

Wycinka drzew i uprzątnięcie terenu wycinki  do dnia 28 lutego 2019r.

 

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, w pokoju nr 13.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Kwota wadium:  290,00 zł   

Opłata powinna być wpłacona na konto: SANTANDER BANK POLSKA  Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

imię i nazwisko: Lucyna Sacharzewska

telefon: 87 565 18 44; faks: 87 565 18 44, pokój nr 16,

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700  do 1500

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, pokój nr 15, w terminie do dnia  12.12.2018r. do godz. 1200

Koperta powinna być oznaczona:

 

„Sprzedaż  drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach”

 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2018r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto)

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych  i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magrel

Data wytworzenia: 2018-11-27

Wprowadzający: Rafał Magrel

Modyfikujący: Rafał Magrel

Data modyfikacji: 2018-11-27

Opublikował: Rafał Magrel

Data publikacji: 2018-11-27