Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, razem: 295 sztuk drzew, w ilości 228,09m3 pozyskanego drewna opałowego

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ogłasza  II przetarg publiczny na:

Sprzedaż  drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach:

 

▪   Droga wojewódzka Nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny  w km 40+015-88+890, strona lewa i prawa w  ilości 29,34m3 (52 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny w km 37+421-64+800,

    strona lewa i prawa w  ilości 10,04m3 (9 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 652 Kowale Oleckie-Suwałki  w km 10+544-28+902, strona lewa i prawa

    w  ilości 17,77m3 (10 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 655 Kąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-Rutka-Tartak km 97+841-

    114+135, strona lewa i prawa w  ilości 56,04m3 (102 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 663 Pomorze-Sejny  w km 0+120-3+770, strona lewa i prawa w  ilości

    10,52m3  (15 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 664 Augustów – Lipsk - Granica Państwa na odcinku Augustów –Lipsk

    w km 25+066-48+125, strona lewa i prawa w  ilości 94,54m3 (93 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 662 Augustów - Lipsk w 7+535-15+680 strona  lewa i prawa w ilości

    9,94m3  (14 sztuk);

 

Razem: 295 sztuk drzew, w ilości 228,09m3 pozyskanego drewna opałowego.

 

Cena wywoławcza 1 m3 drewna opałowego wynosi: 30,00 zł (netto).

 

Termin/ okres realizacji zamówienia:

Wycinka drzew  do 28 lutego 2018r.

 Uprzątnięcie terenu wycinki  do 31 marca 2018r.  

 

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, w pokoju nr 13.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Kwota wadium:  730,00 zł   

Opłata powinna być wpłacona na konto: WBK III O/Białystok Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

imię i nazwisko: Lucyna Sacharzewska

telefon: 87 565 18 44; faks: 87 565 18 44, pokój nr 16,

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700  do 1500

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, pokój nr 15, w terminie do dnia  03.01.2018r. do godz. 900

 

Koperta powinna być oznaczona:

 

„Sprzedaż  drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach”

 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2018r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto)

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych  i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magrel

Data wytworzenia: 2017-12-19

Wprowadzający: Rafał Magrel

Modyfikujący: Rafał Magrel

Data modyfikacji: 2017-12-19

Opublikował: Rafał Magrel

Data publikacji: 2017-12-19