Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie dróg wojewódzkich Nr 640, 692, 693 w ilości 238 szt. o łącznej masie 162,31 m3 drewna opałowego wraz z nasadzeniem 11 drzew oraz Zadanie B Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie dróg wojewódzkich Nr 681, 685, 689 w ilości 161 szt. o łącznej masie 142,52 m3 drewna opałowego wraz z nasadzeniem 10 drzew

 1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku RDW w Siemiatyczach zaprasza do złożenia ofert w przetargu publicznym na:

 

sprzedaż drzew „na pniu”, rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW w Siemiatyczach, z podziałem na zadania:

 

Zadanie A:

DW 640 –   31szt –   40,24m3

DW 692 – 185szt – 101,79m3

DW 693 –   22szt –   20,28m3

RAZEM:   238szt. – 162,31m3

 

Zadanie B:

DW 681 – 130szt – 118,57m3

DW 685 –    8szt –     3,42m3

DW 689 –   23szt –   20,53m3

RAZEM:   161szt. – 142,52m3

 

 1. Lokalizacja i ilość oraz masa drewna wykazane są w „Wykazie drzew zakwalifikowanych do wycinki w roku 2018 na terenie RDW w Siemiatyczach, stanowiącym integralną część „Instrukcji dla oferentów".

2.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.           

 

Zadanie A: 650,00zł

Zadanie B: 600,00zł                                       

 

Opłata powinna być uiszczona na konto: SANTANDER BANK POLSKA 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

 1. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 2. Oferent składający ofertę nie może zaoferować ceny niższej niż minimalna cena wykupu.

5.1.  Zamawiający wyznaczył minimalną cenę wykupu na 39,50 zł netto za l m3 drewna opałowego + podatek VAT  8%.

5.2.  Oferty opiewające na niższą cenę jednostkową wykupu niż podana tj. 39,50 zł netto za l m3

           drewna zostaną uznane za nieważne - jako niespełniające warunków instrukcji dla oferentów.

 

 1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena brutto.              
 2. l. Przy ustalaniu wartości zakupu drzew Oferent winien uwzględnić własne koszty poniesione przy pozyskaniu drewna opałowego, takie jak:
 • utrzymanie bezpieczeństwa ruchu podczas wycinki drzew,
 • oznakowanie robót znakami grupę wyższymi,
 • wycinka drzew przy istniejących utrudnieniach,
 • wysokość pnia po ścięciu nie może być wyższa niż 15cm od poziomu gruntu,
 • usunięcie pnia poniżej poziomu gruntu (w miejscowościach),
 • odwiezienie drewna,
 • sprzątnięcie gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonanych robotach z pasa drogowego i przyległego terenu,

-    nasadzenie drzewek: Zadanie A - 11 szt. drzew z gatunków liściastych (na działce o nr geod. 2240, DW Nr 693 w Siemiatyczach) oraz Zadanie B - 10 szt. drzew gatunku klon zwyczajny lub lipa drobnolistna (na działce o nr geod. 499/7, DW Nr 689 ul. Bielska w Hajnówce lub na działkach o nr geod. 1933/7 i/lub 1942/1 DW Nr 685 ul. Warszawska w Hajnówce), sadzonkami o minimalnym obwodzie pni 8cm mierzonym na wysokości 100cm wraz z podwiązaniem do palików, termin nasadzeń: 2019-03-31.

     Wykaz drzew do nasadzeń w ramach sprzedaży drzew „na pniu” w 2018r., stanowi integralną część „Instrukcji dla oferentów”.

 -      organizacja robót związanych z pozyskaniem drewna w sposób minimalizujący utrudnienia w  ruchu drogowym 

 1. Oferent ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilościowym i jakościowym drzew wykazanych w zał. nr 1 do niniejszej instrukcji oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

7.1.Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie spraw wynikłych ze sprawdzenia  stanu faktycznego  lub wyjaśnienia treści “Instrukcji dla oferentów" nie później niż 3 dni przed otwarciem ofert.

7.2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść “Instrukcji dla oferentów".

 Dokonanie modyfikacji w formie uzupełnienia Zamawiający przekaże wszystkim Oferentom i staną się one integralną częścią instrukcji dla oferentów.

7.3. W przypadku określonym w pkt. 7.2. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w ofertach, otrzymanych uzupełnieniem instrukcji dla oferentów.

 

 1. W przypadku wyboru oferty Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 7 dni licząc od chwili uzyskania informacji o wyborze oferty.

 

 1. Płatność za zakupione drewno oferent winien zrealizować w następujący sposób:
 • 100 % w przeciągu 7 dni licząc od dnia podpisania umowy.

 

 1. Zamawiający przekaże plac robót nie później niż 7 dni od chwili podpisania umowy.

10.1. Z chwilą przekazania placu robót Oferent przejmuje odpowiedzialnością bezpieczeństwo ruchu  na drogach w okresie wykonywania robót tj. do chwili ponownego przekazania placu robót do  Zamawiającego (wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego ubezpieczenia).

10.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew objętych kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.

 1. Dokumenty składające się na oferty:

 - formularz ofertowy - na załączonym druku,

 - kosztorys ofertowy wraz z ceną jednostkową i wartością kontraktową.

          

 1. Termin realizacji zadania: 28 lutego 2019r.
 2. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w RDW w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253 do dnia 2018-11-28 do godz. 1200.

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2018-11-28 do godz. 1210.

Koperta winna być oznaczona: „Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW w Siemiatyczach, Zadanie A, B”.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 2. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest:

Bernadetta Arbaszewska-Koc, tel. 0 85 655-26-23, w godzinach 730 – 1430.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magrel

Data wytworzenia: 2018-11-13

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2018-12-04

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2018-11-13