Sprzedaż drewna opałowego i użytkowego złożonego na placu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w m. Zaścianki ul. Usługowa 6 w ilości 144,0 m3 (129,60m3 drewna opałowego oraz 14,40m3 drewna użytkowego) pozyskanego z inwestycji „Budowa i rozbudowa dr. woj. Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędna infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl”

 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż drewna opałowego i użytkowego złożonego na placu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w m. Zaścianki ul. Usługowa 6 w ilości 144,0 m3 (129,60m3 drewna opałowego oraz 14,40m3 drewna użytkowego) pozyskanego z inwestycji „Budowa i rozbudowa dr. woj. Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędna infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl”

 1. Cena wywoławcza wynosi:
 • 45,00 zł netto za 1m3 drewna opałowego
 • 55,00 zł netto za 1m3 drewna użytkowego

 

 1. 2. Termin realizacji zamówienia: w terminie 14 dni od podpisania umowy
 2. Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 11
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej . Kwota wadium w wysokości 726,00 zł .Opłata powinna być uiszczona na konto: WBK III O/Białystok Nr 78150013441213400298640000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny . Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty

 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich,  w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 12 ,

            w terminie do dnia 29.11.2017r. do godz. 10:00.

 1. Koperta powinna być oznaczona:

„Sprzedaż drewna opałowego i użytkowego pozyskanego z inwestycji „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676…”

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2017r. o godz.10:10 w siedzibie Zamawiającego.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).
 3. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów.

  10. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny

 1. Osoba uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Halina Samojłowicz tel. (85) 711 22 28  w godz. 7:30 15:00.

 

Sokółka, dnia 03.11.2017r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magrel

Data wytworzenia: 2017-11-14

Wprowadzający: Rafał Magrel

Modyfikujący: Rafał Magrel

Data modyfikacji: 2017-11-14

Opublikował: Rafał Magrel

Data publikacji: 2017-11-14