II przetarg Zadanie A: Sprzedaż drewna opałowego złożonego na placu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30 w ilości 7,22 m3 Zadanie B: Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie dróg wojewódzkich Nr 645, 647, 648, 668, 677, 679 na terenie RDW w Łomży w ilości 100 szt. o łącznej masie drewna opałowego 39,14 m3

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30, tel. (86) 218 62 12, ogłasza II przetarg publiczny na:

Zadanie A:

Sprzedaż drewna opałowego złożonego na placu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30 w ilości 7,22 m3

 

Zadanie B:

Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie dróg wojewódzkich Nr 645, 647, 648, 668, 677, 679 na terenie RDW w Łomży w ilości 100 szt. o łącznej masie drewna opałowego 39,14 m3

 

Cena wywoławcza za 1 m3 drewna wynosi 25,00 zł (netto).

 

Termin realizacji

- zadania A: w ciągu 7 dni od podpisania umowy

- zadania B: wycinka drzew do 28 lutego 2018 r.

 

Formularz oferty oraz inne dokumenty można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Kwota wadium do Zadania A: 19,50 zł., a do Zadania B: 105,70 zł.

Opłata powinna być uiszczona na konto: KB SA II/Białystok Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

 

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę przetargową, należy złożyć w sekretariacie RDW w Łomży, ul. Poligonowa 30, w terminie do dnia 2018.01.31 do godz.12.00. Koperta powinna być oznaczona: Sprzedaż drewna opałowego złożonego na placu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży i/lub Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie RDW w Łomży.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2018.01.31 o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).

 

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

 

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Agnieszka Zangas, tel. (86) 218 62 12, w godz. 7.00–15.00.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magrel

Data wytworzenia: 2018-01-16

Wprowadzający: Rafał Magrel

Modyfikujący: Rafał Magrel

Data modyfikacji: 2018-01-16

Opublikował: Rafał Magrel

Data publikacji: 2018-01-16