II przetarg publiczny na: sprzedaż drzew „na pniu”, rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 681 na terenie gminy Rudka, w ilości 420szt. o łącznej masie drewna opałowego 505,73m3 wraz z przekazaniem do RDW w Siemiatyczach 549szt. sadzonek dębu szypułkowego

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. 11-go Listopada 253, tel. (85) 655 26 23, ogłasza II przetarg publiczny na:

 

sprzedaż drzew „na pniu”, rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 681 na terenie gminy Rudka, w ilości 420szt. o łącznej masie drewna opałowego 505,73m3

wraz z przekazaniem do RDW w Siemiatyczach 549szt. sadzonek dębu szypułkowego.

Cena wywoławcza za 1 m3 drewna wynosi 30,00 zł (netto).

 

Termin realizacji zadania: 28 lutego 2018r..

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Formularz oferty oraz inne dokumenty można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Kwota wadium: 1 600,00 zł.

Opłata powinna być uiszczona na konto: KB SA II/Białystok Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

 

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę przetargową, należy złożyć w sekretariacie RDW w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253, w terminie do dnia 2017-12-13. do godz. 9.00. Koperta powinna być oznaczona: Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej na terenie gminy Rudka..

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2017-12-13 godz. 9.10 w siedzibie Zamawiającego.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).

 

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

 

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Bernadetta Arbaszewska-Koc, tel. (85) 655 26 23, w godz. 7.30–14.30.

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magrel

Data wytworzenia: 2017-11-28

Wprowadzający: Rafał Magrel

Modyfikujący: Rafał Magrel

Data modyfikacji: 2017-11-28

Opublikował: Rafał Magrel

Data publikacji: 2017-11-28