Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce ogłasza II przetarg publiczny na: Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogi woj. Nr 670,671 w ilości 19 szt.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce ogłasza II przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogi woj. Nr 670,671 w ilości 19 szt.

            - pozyskane drewno opałowe w ilości 6,22 m3

            - wysokość wadium  -23,00 zł

Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi: – 35,00 zł (netto)

Termin realizacji zamówienia: Wycinka drzew do 31.03.2020r

                                          Nasadzenia 14 szt. drzewek do 31.03.2020r

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości do 10% ceny wywoławczej. Kwota wadium w wysokości 23,00 zł. Opłata powinna być uiszczona na konto: SANTANDER BANK POLSKA Nr 78150013441213400298640000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny . Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie  7 dni odpowiednio  od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich,  w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 12 , w terminie do dnia 24.01.2020r. do godz. 12:00.

Koperta powinna być oznaczona:

„Oferta na sprzedaż drzew na pniu- dr Nr 670,671”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2020r. o godz.12:10 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny

Osoba uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Halina Samojłowicz tel. (85) 711 22 28  w godz. 7:30 15:00.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.pzdw.wrotapodlasia.pl w zakładce „przetargi inne”.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magrel

Data wytworzenia: 2020-01-09

Wprowadzający: Rafał Magrel

Modyfikujący: Rafał Magrel

Data modyfikacji: 2020-01-09

Opublikował: Rafał Magrel

Data publikacji: 2020-01-09