Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ogłasza  II przetarg publiczny na:

wycinkę drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 655,651 i 664:

 

▪   Droga wojewódzka Nr 655 Kąp-Wydminy- Olecko-Raczki-Suwałki-RutkaTartak

     na odcinku Suwałki-Rutka Tartak w km 95+899÷114+851, strona lewa i prawa

     w ilości 159,42m3 (399 sztuk);

▪   Droga wojewódzka Nr 651 Gołdap-Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny na odcinku Bolcie-Sejny

     w km 39+678÷86+527, strona lewa i prawa  w ilości 81,01m3 (187 sztuk)

▪   Droga wojewódzka Nr 664 Raczki-Augustów-Lipsk-Gr. Państwa na odcinku Augustów-

     Lipsk w km 28+455÷28+559, strona lewa w ilości 1,97m3 (7 sztuk).

 

Razem: 593 sztuk drzew, w ilości 242,40m3

 

Cena wywoławcza 1 m3 drewna opałowego i użytkowego wynosi: 65,00 (netto).

-  opałowego w ilości 81,01m3 (187 sztuk)

-  użytkowego w ilości 161,39m3 (406 sztuk)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Kwota wadium:  1 850,00 zł     

Opłata powinna być wpłacona na konto:
WBK V.O/Białystok Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 lub wpłacona do kasy w siedzibie PZDW w Białymstoku ul. Elewatorska 6 pokój nr 109.
Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego

Termin/ okres realizacji zamówienia:

- wycinka drzew do 28 lutego 2015r.

- uprzątnięcie pasa drogowego do 31 marca 2015r.  

 

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, w pokoju nr 13.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

imię i nazwisko: Lucyna Sacharzewska

telefon: 87 565 18 44; faks: 87 565 18 44, pokój nr 16,

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700  do 1500

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, pokój nr 15, w terminie do dnia  20.01.2015r. do godz. 900

 

Koperta powinna być oznaczona:

„Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 655,651 i 664”

 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2015r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto)

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Utrzymania Dróg i Mostów Krzysztof Barbachowski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Barbachowski

Wprowadzający: Krzysztof Barbachowski

Data wprowadzenia: 2015-01-05

Modyfikujący: Krzysztof Barbachowski

Data modyfikacji: 2015-01-05

Opublikował: Krzysztof Barbachowski

Data publikacji: 2015-01-05