Sprzedaż drzew „na pniu” w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Augustów-Lipsk

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ogłasza  przetarg publiczny na:

wycinkę drzew „na pniu” rosnących  w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 664:

▪   Droga wojewódzka Nr 664 Raczki-Augustów-Lipsk-Gr. Państwa na odcinku Augustów-

     Lipsk w km 21+506÷26+710, strona lewa w ilości 629,10m3 (742 sztuk).

Cena wywoławcza 1 m3 drewna użytkowego wynosi: 82,25 (netto).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Kwota wadium:  6 300,00 zł     

Opłata powinna być wpłacona na konto:
WBK V.O/Białystok Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 lub wpłacona do kasy w siedzibie PZDW w Białymstoku ul. Elewatorska 6 pokój nr 109.
Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego

Termin/ okres realizacji zamówienia:

 - wycinka drzew do 28 lutego 2015r. z możliwością przesunięcia terminu do 31 marca 2015r.

Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, w pokoju nr 13.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

imię i nazwisko: Lucyna Sacharzewska

telefon: 87 565 18 44; faks: 87 565 18 44, pokój nr 16,

godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700  do 1500

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B, pokój nr 15, w terminie do dnia  18.02.2015r. do godz. 900

Koperta powinna być oznaczona:

„Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 664”

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2015r. o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto)

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Utrzymania Dróg i Mostów Krzysztof Barbachowski

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Barbachowski

Wprowadzający: Krzysztof Barbachowski

Data wprowadzenia: 2015-02-03

Modyfikujący: Krzysztof Barbachowski

Data modyfikacji: 2015-02-03

Opublikował: Krzysztof Barbachowski

Data publikacji: 2015-02-03