Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w  Białymstoku z siedzibą w Zaściankach przy ul. Usługowej 6/2  ogłasza przetarg publiczny na:

             Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg  wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:

 

Droga Nr 671 Sokolany-Korycin -Knyszyn-Stare Jeżewo-Sokoły  -102 szt.-78,08 m3

Droga Nr 678 Białystok- Sokoły-Wysokie Mazowieckie  -31 szt.-11,24 m3

Droga Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy-Brańsk-Ciechanowiec-20 szt.-4,44 m3

Droga Nr 682 Łapy-Turośń Dolna-Markowszczyzna- 84 szt.-69,56 m3

Droga Nr 659 Topczewo-Hodyszewo- Nowe Piekuty-Dąbrówka Kościelna-7 szt. -2,65 m3

Droga  Nr 685 Zabłudów -Narew-Nowosady- Hajnówka-Kleszczele- 86 szt.-91,37 m3

Droga Nr 686 Zajma –Michałowo-Jałówka -131 szt.- 171,80 m3

Droga Nr 687 Juszkowy Gród-Bondary -Narewka -Nowosady -34 szt. -30,76 m3

                               w  ilości 495 szt.                   (459,90 m3 ilość pozyskanego drewna opałowego)

 Cena wywoławcza 1m3 drewna wynosi: 111,50 zł (netto)

 Termin / okres realizacji zamówienia: do 29 lutego  2016 r.

 Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1.

    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny    wywoławczej.  

    Kwota wadium w wysokości 5 500,00 zł.     

    Opłata powinna być uiszczona na konto:

      WBK III. O/Białystok Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 lub wpłacona do kasy w siedzibie   PZDW w Białymstoku ul. Elewatorska 6 pokój nr 109.

    Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

       Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów,  których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

a) imię i nazwisko: Katarzyna Wysztygiel

b) telefon: (085) 6752160

c) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700-1500

 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w RDW w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1, w terminie do dnia 09.12.2015 r.  do godz10:00

     Koperta powinna być oznaczona:

   „Sprzedaż drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku –...’’

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2015 r.  o godz. 10:10 w siedzibie Sprzedającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną ( brutto ).

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny


     Białystok, 19.11.2015 r.                      

Metryka strony

Udostępniający: Rafał Magrel Wydział Urzymania Dróg i Mostów

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2015-11-27

Modyfikujący: Administrator Systemu

Data modyfikacji: 2015-11-27

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2015-11-27