Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogi woj. Nr 671, 673, 674

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce ogłasza II przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogi woj. Nr 671,673,674 w ilości 29 szt. wraz z nasadzeniem 10 szt. drzewek.

 • pozyskane drewno opałowe w ilości 21,36m3
 • wysokość wadium  -117,00 zł
 1. Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi: – 50,90 zł (netto)
 2. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2015 r.
 3. Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie: Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 11.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości do 10% ceny wywoławczej. Kwota wadium w wysokości 117,00 zł.
  Opłata powinna być uiszczona na konto: WBK III O/Białystok Nr 78150013441213400298640000 lub wpłacona do kasy w siedzibie PZDW w Białymstoku ul. Elewatorska 6 pokój nr 109. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty
 6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich, w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 12, w terminie do dnia 03.12.2015 r. do godz. 9.00.
  Koperta powinna być oznaczona:
  „Oferta na sprzedaż drzew na pniu – dr. Nr 671, 673, 674”
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2015 r. o godz.9.10 w siedzibie Zamawiającego.
 8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).
 9. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny
 11. Osoba uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Halina Samojłowicz

Metryka strony

Udostępniający: Rafał Magrel Wydział Utrzymania Dróg i Mostów

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2015-11-18

Modyfikujący: Administrator Systemu

Data modyfikacji: 2015-11-18

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2015-11-18