Przetarg na sprzedaż płytek chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5cm pochodzących z rozbiórki w ramach budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 676

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż płytek chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5cm pochodzących z rozbiórki  w ramach „Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 676 – rozbudowa skrzyżowania w Supraślu” z podziałem na zadania:

ZADANIE A

Płytki chodnikowe betonowe 35x35x5 w ilości  1772 szt.

 • wysokość wadium (1772 x 1,16 zł) = 2055,52 + 23% VAT tj. 472,77 =2528,29 zł x 10% = 252,00 zł

ZADANIE B

Płytki chodnikowe betonowe 35x35x5 w ilości  1767 szt.

 • wysokość wadium (1767 x 1,16 zł) = 2049,72 + 23% VAT tj. 471,44 =2521,16 zł x 10% = 252,00 zł

ZADANIE C

Płytki chodnikowe betonowe 35x35x5 w ilości  1775 szt.

 • wysokość wadium (1775 x 1,16 zł) = 2059,00 + 23% VAT tj. 473,57 =2532,57 zł x 10% = 253,00 zł

 

 1. Cena wywoławcza za 1szt. wynosi:

ZADANIE A,B,C – 1,16 zł (netto)

 1. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od podpisania umowy                                   
 2. Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 11.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości do 10% ceny wywoławczej. Kwota wadium na ZADANIE A w wysokości 252,00zł. Kwota wadium na ZADANIE B w wysokości 252,00zł. Kwota wadium na ZADANIE C w wysokości 253,00 zł Opłata powinna być uiszczona na konto: WBK III O/Białystok Nr  78150013441213400298640000 lub wpłacona do kasy w siedzibie PZDW w Białymstoku ul. Elewatorska 6 pokój nr 109. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.
  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny . Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie  7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty
 4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg   Wojewódzkich,  w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 12, w terminie do dnia 25.03.2015r. do godz. 9:00.
 5. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na sprzedaż płytek chodnikowych Zadanie A ……C”
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2015r. o godz.9:10 w siedzibie Zamawiającego.
 7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:   najwyższą ceną ofertową (brutto).
 8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny
 10. Osoba uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest  Halina Samojłowicz – tel. (85) 711 22 28  w godz. 7:30 15:00.

 

Sokółka, dnia 02.03.2015 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: PZDW w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Kwasowski

Data wytworzenia: 2015-03-09

Wprowadzający: Paweł Kwasowski

Data wprowadzenia: 2015-03-09

Modyfikujący: Paweł Kwasowski

Data modyfikacji: 2015-11-24

Opublikował: Paweł Kwasowski

Data publikacji: 2015-03-09