Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w ilości 304 szt. (360,11 m3 ilość pozyskanego drewna opałowego)

   Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w  Białymstoku z siedzibą w Zaściankach przy ul. Usługowej 6/2  ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg  wojewódzkich na terenie Rejonu  Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:

 

     Droga Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66  -25 szt.-  16,45 m

     Droga Nr 676 Białystok-Supraśl-Krynki-Granica Państwa-10 szt-8,00 m3

     Droga Nr 678 Białystok- Sokoły-Wysokie Mazowieckie  -15 szt.-24,36 m3

     Droga Nr 681 Roszki Wodźki- Łapy-Poświętne-Brańsk-Ciechanowiec-72 szt.-53,58 m3

     Droga Nr 682 Łapy-Turośń Dolna- Markowszczyzna- 28 szt.-4,41 m3

     Droga Nr 686 Zajma-Michałowo-Jałówka -6 szt.-7,21 m3  

     Droga Nr 687 Juszkowy Gród-Bondary-Nowosady -148 szt-246,10 m3

 

            w  ilości 304 szt. (360,11 m3 ilość pozyskanego drewna opałowego)

          Cena wywoławcza 1m3 drewna wynosi: 30,00 (netto)

   Termin / okres realizacji zamówienia: do 28 lutego  2018 r. Uprzątnięcie terenu wycinki – 31 marca  2018r.

    Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1.

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.  

    Kwota wadium w wysokości 1 000,00 zł.    

 Opłata wadium powinna być uiszczona na konto: WBK III O/Białystok Nr 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

             Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  1. a) imię i nazwisko: Katarzyna Wysztygiel telefon: (085) 6752160
  2. b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700-1500

 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w RDW w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1, w terminie do dnia 13.12 .2017 r.  do godz. 10:00

 Koperta powinna być oznaczona:

Sprzedaż drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku –...’’

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2017 r.  o godz. 10:10 w siedzibie Sprzedającego.

 

 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną ( brutto ).

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magrel

Data wytworzenia: 2017-11-28

Wprowadzający: Rafał Magrel

Data modyfikacji: 2017-11-28

Opublikował: Rafał Magrel

Data publikacji: 2017-11-28