Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą w Zaściankach przy ul. Usługowej 6/2 ogłasza przetarg publiczny na: Sprzedaż drewna opałowego złożonego w m. Olszanka w ilości 170,84 m3 pozyskanego w ramach inwestycji „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew- odcinek I od km 0+000 do km 8+462.”

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w  Białymstoku z siedzibą w Zaściankach przy ul. Usługowej 6/2  ogłasza przetarg publiczny na:

 Sprzedaż drewna opałowego złożonego w m. Olszanka w ilości 170,84 m3 pozyskanego w ramach inwestycji „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew-  odcinek I od km 0+000 do km 8+462.”

     Drewno opałowe w ilości 170,84 m3                                                                                  

    cena wywoławcza 1m3 drewna wynosi: 42,50 (netto)

    Uprzątnięcie drewna:  14 dni od dnia podpisania umowy.

    Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej.  

    Kwota wadium w wysokości 780,00 zł.   

 Opłata powinna być uiszczona na konto: 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 lub wpłacona do kasy w siedzibie   PZDW w Białymstoku ul. Elewatorska 6 pokój nr 109.

Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego.

 Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  1. a) imię i nazwisko: Marcin Sobolewski telefon: 693 101 076
  2. b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 700-1500

 Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w RDW w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  w pokoju nr 1, w terminie do dnia 23.05.2018 r.  do godz 10:00

 Koperta powinna być oznaczona:

Sprzedaż drewna opałowego złożonego w m. Olszanka w ilości 170,84 m3 pozyskanego w ramach inwestycji „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685...’’

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2018 r. o godz. 10:10 w siedzibie Sprzedającego.

 

 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną ( brutto ).

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magrel

Data wytworzenia: 2018-05-08

Wprowadzający: Rafał Magrel

Data modyfikacji: 2018-05-08

Opublikował: Rafał Magrel

Data publikacji: 2018-05-08