Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce ogłasza II przetarg publiczny na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogi woj. Nr 670,671,674,676 w ilości 154 szt

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce ogłasza II przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogi woj. Nr 670,671,674,676 w ilości 154 szt.

            - pozyskane drewno opałowe w ilości 306,97 m3

            - wysokość wadium  -1077,00 zł

 

 1. Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi: – 32,50 zł (netto)
 2. Termin realizacji zamówienia:  do 31.12.2018r
 3. Instrukcję dla oferentów, formularz oferty, kosztorysu ofertowego oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 11.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości do 10% ceny wywoławczej. Kwota wadium w wysokości 1077,00 zł. Opłata powinna być uiszczona na konto: WBK III O/Białystok Nr 78150013441213400298640000. Potwierdzenie wpłaty powinno być dołączone do oferty, a środki finansowe muszą w chwili otwarcia ofert znajdować się na koncie Sprzedającego. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zakupu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie  7 dni odpowiednio  od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich,  w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 12 ,

         w terminie do dnia 24.10.2018r. do godz. 9:00.

 

 1. Koperta powinna być oznaczona:

        „Oferta na sprzedaż drzew na pniu- dr Nr 670,671,674,676”

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2018r. o godz.9:10 w siedzibie Zamawiającego.

 

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).
 2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie lub gdy nie zawiera wymaganych danych i dokumentów.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
 4. Osoba uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Halina Samojłowicz tel. (85) 711 22 28  w godz. 7:30 15:00.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Średziński

Data wytworzenia: 2018-10-09

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2018-10-09

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2018-10-09