Przebudowa DW 685 na odcinku Zabłudów (DK 19) – granica gminy Zabłudów

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

 

 

Projekt Nr POPW.02.02.00-20-0003/17 pn.:

 

Przebudowa DW Nr 685 na odcinku Zabłudów (DK 19) - granica gminy Zabłudów

 

Całkowita wartość inwestycji                                                                                                         52 473 492,31 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                             44 602 468,44 zł.

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego)                              7 871 023,87 zł.

Beneficjent:                                                                                                            WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta                                  Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres realizacji Projektu: 07.2017 – 09.2019

 

Projekt obejmuje budowę z rozbudową DW 685 wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku o długości ok. 8,4 km od km 0+060,5 (granica pasa DK 19 jako TEN-T) do km 8+462. Zadanie w całości zlokalizowane jest w powiecie białostockim na terenie gminy Zabłudów (obszar ZIT BOF).

Zakres inwestycji obejmuje: poszerzenie jezdni do 7,0m wzmocnienie nawierzchni (do 115 kN) korektę geometrii budowę ciągu rowerowego wzdłuż trasy chodników przebudowę skrzyżowań przebudowę obiektów inżynierskich (przepusty) budowę oświetlenia kanału tech. przebudowę kolidujących urządzeń obcych i inne.

Planowane przedsięwzięcie w całości wpisuje się w zakres działania 2.2 - przyczyni się do: poprawy efektywności transportu poprzez usunięcie niedoborów przepustowości jednego z ważnych ciągów dróg wojewódzkich na Podlasiu; podniesienia efektywności układów transportowych w obszarze funkcjonalnym Białegostoku; zwiększenia konkurencyjności poprzez usprawnienie połączeń drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów z infrastrukturą TEN‐T; wzrostu poziomu wewnętrznej dostępności transportowej makroregionu; wzmocnienia spójności wewnętrznego transportu w Polsce Wschodniej. Planowane działania w zakresie przebudowy DW 685 podniosą mobilność regionalną, a co za tym idzie poprawie ulegnie międzyregionalna spójność przestrzenna.

Cel projektu:

Główne-zwiększenie mobilności mieszkańców dostępności Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drog co zwiększa atrakcyjność inwestycyjną a w dłuższym horyzoncie jego konkurencyjność i innowacyjność.

Szczegółowe- spadek kosztów użytkowników drogi dzięki skróceniu czasu przejazdu i ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń poprawa warunków życia wyższy komfort podróży mniejsze zanieczyszczenia wzdłuż drogi zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.

www.polskawschodnia.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział ds. Korzystania z Programów Regionalnych i Unijnych

Data wytworzenia: 2017-08-02

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2019-10-18

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2017-08-02