Poprawa infrastruktury drogowej obszaru granicznego zapewniająca zrównoważony dostęp do obszaru granicznego (modernizacja i budowa drogi P-16)

Poprawa infrastruktury drogowej obszaru granicznego zapewniająca zrównoważony dostęp do obszaru granicznego (modernizacja i budowa drogi P-16)

In English: Improvement of border region road infrastructure ensuring sustainable access to the border region (modernization and construction of road P-16)

 

In Russian: Улучшение дорожной инфраструктуры приграничного региона посредством обеспечения устойчивого доступа в приграничный регион (модернизация и строительство автомобильной дороги Р-16)

 

Lead beneficiary:    Public Unitary Enterprise of Motorway Roads "Brestautodor"

Name in original language: Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Бреставтодор»

Website:  http://www.brestavtodor.by/

or https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=ru&u=http://www.brestavtodor.by/&prev=search

 

Project beneficiaries:  The Podlaskie Voivodship Roads Authority in Bialystok

Name in original language: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Website: http://www.pzdw.bialystok.pl/      or  http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

 

Budżet Projektu (Total Budget) mln EUR:            5,16

 

Dofinansowanie (Amount requested from the Managing Authority) mln EUR:  4,64

% of total eligible cost of the project: 90,00

 

W wyniku realizacji Projektu strategicznego PBU/LSP/09/005 „Budowa i oprzyrządowanie drogowego przejścia granicznego "Pieszczatka” - Etap III" istnieje konieczność modernizacji i budowy drogi P-16 w odległości 31+000 km - 41+000 km (razem 10 km) z budową mostu na rzece Pulwa. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności regionu przygranicznego i zapewnienia funkcjonowania przejścia granicznego "Pieszczatka" na jej zaprojektowaną przepustowość.  Dzięki realizacji projektu droga P-16 nabędzie 3 stan techniczny i będzie mieć 8 metrów szerokości z nawierzchnią asfaltową, która zapewni ruch autobusów międzynarodowych i transport ładunku bezpośrednio do przejścia granicznego z pominięciem przejazdu przez osiedla. Dlatego, budowa drogi wpłynie pozytywnie na sytuację ekologiczną w osiedlach w strefie przygranicznej. Zadania polskich beneficjentów mają charakter działań miękkich i obejmują:

- udział w wydarzeniach projektowych;

- promocję rezultatów projektu w polskich mediach oraz wśród obywateli Polski i UE.

Realizacja projektu oraz jego wyniki wpływają na dostęp regionu przygranicznego i zapewniają dostęp do przejścia granicznego „Połowce-Pieszczatka", co jest ważne dla Polski i Białorusi. Realizacja projektu sprawi, że region będzie bardziej atrakcyjny dla turystów, inwestorów i kontaktów międzyludzkich, co zapewni zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy polsko-białoruskiego regionu przygranicznego. Modernizacja i budowa drogi P-16 zwiększy ruch graniczny oraz rozwój przedsiębiorczości w obszarze polsko-białoruskim.  

 

Wdrożenie Projektu strategicznego PBU/LSP/09/005 „Budowa i oprzyrządowanie drogowego przejścia granicznego "Pieszczatka” - Etap III" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013 oraz zmiana statusu przejścia granicznego" Peschatka -Polovtsy "z międzystanowej na międzynarodową, powoduje, że punkt kontrolny "Peschatka" może przetwarzać wszystkie rodzaje pojazdów, przepustowość projektową zwiększono do 1200 pojazdów / dobę, do przejścia granicznego z Polski prowadzi droga krajowa nr 66, a z Białorusi droga P-16 połączona z droga M-1 / E30 Droga M-1 / E30 jest połączona z E-85, P-17 i P-94, umożliwiając dostęp do granicy ukraińskiej Rzeczywisty stan techniczny drogi P-16 jest niezadowalający (rok budowy 1932, ostatnie poważne naprawy przeprowadzone w 1967 r.), nie spełnia międzynarodowych wymagań dla autobusów i ciężarówek Ograniczenie prędkości na drodze P-16 wynosi 40 km / h. Prędkość ta nie może zapewnić przepustowości wymaganej do uzyskania dostępu do punktu kontrolnego «Peschatka».

Przebudowa drogi P-16 zapewni dostęp do przejścia granicznego «Peschatka-Polovtsy», poprawi połączenia międzynarodowe, zwiększy prędkość i zapewni bezpieczne warunki ruchu, wpłynie na dostępność i zapewni zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy polsko-białoruskiego regionu przygranicznego.

Obecnie droga P-16 ma kategorię IV, a szerokość jezdni to 6 m, po przebudowie zostanie podwyższona do kategorii III do szerokości 7 m. Rekonstrukcja polega na budowie nowego odcinka drogowego, który obejmie osady Vysokoje i Oberovschina. Ograniczenie prędkości zmieni się z 40 na 90 km / h, w wyniku czego zwiększy się przepustowość, zapewniając jednocześnie mniej czasu na transport. Poprawa środowiska ekologicznego osad będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców tych osad.

Realizacja projektu i jego wyników poprawi dostępność polsko-białoruskiego regionu przygranicznego i zapewni łatwiejszy dostęp do przejścia granicznego «Peschatka-Polovtsy», co jest ważne zarówno dla Polski, jak i Białorusi, zrównoważonego rozwoju. Projekt sprawi, że region przygraniczny będzie bardziej atrakcyjny dla turystów i inwestorów, będzie sprzyjał rozwojowi kontaktów międzyludzkich dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego polsko-białoruskiego regionu przygranicznego. Modernizacja i budowa drogi P-16 poprawi ruch transgraniczny, skróci czas transportu i zapewni rozwój biznesu na terytorium polsko-białoruskim.

Bez przebudowy drogi R-16 w ramach LIP "Poprawa infrastruktury drogowej w regionie przygranicznym zapewniającej trwały dostęp do regionu przygranicznego (modernizacja i budowa drogi P-16)" niemożliwe jest zapewnienie bezpiecznego i nieograniczonego dostępu do transportu pasażerskiego i towarowego w Brześciu -Podlaska region przygraniczny przez punkt kontrolny «Peschatka», a zaprojektowana przepustowość przejścia granicznego nie zostanie osiągnięta dla "Peschatka-Polovtsy", zrekonstruowany w ramach Programu PL-BY-UA 2007-2013.

Jeśli projekt nie zostanie zrealizowany w ramach programu współpracy transgranicznej, warunki budowy dróg znacznie wzrosną, a projekt zostanie zrealizowany znacznie później. W przypadku włączenia tego PPI wyniki zostaną osiągnięte w krótszym czasie i zapewnią trwały rozwój białorusko-polskiego regionu przygranicznego.

Grupy docelowe projektu: Publiczne jednoosobowe Przedsiębiorstwo Drogowe Autostrad "Brestautodor", Brest and Kamenets District Executive Committee. Końcowymi beneficjentami są: mieszkańcy polsko-białoruskiego regionu przygranicznego, przewoźnicy lokalni i międzynarodowi, turyści.

 

In English: Implementation of LSP "Construction and Instrumentation of the Road Border Checkpoint "Peschatka - Stage III" under the Cross-Border Cooperation Program PL-BY-UA 2007-2013, and change of border crossing «Peschatka -Polovtsy» status from interstate to international, has a result that checkpoint «Peschatka» can process all kinds of vehicles, design throughput increased to 1200 vehicles/day. Access to border crossing from Poland is by State road 66, and from Belarus - by road P-16, which is connected with road M-1/E30. Road M-1/E30 is connected with E-85, P-17 and P-94, allowing access to Ukraine border. Actual technical condition of road P-16 is unsatisfactory (year of construction 1932, last major repairs carried out in 1967), it does not meet international requirements for buses and trucks. Limitation of speed on road P-16 is 40 km/h. This speed can’t provide throughput required for access to checkpoint «Peschatka».

Reconstruction of road P-16 will provide access to border crossing «Peschatka-Polovtsy», improve international transport links, increase speed and ensure safe traffic conditions, affect the availability and ensuring sustainable socio-economic development of Polish-Belarusian border region.

Currently, road P-16 is of IV category and width of carriageway is 6 m, after reconstruction it will be upgraded to III category to width of 7 m. Reconstruction involves construction of a new road section to bypass settlements Vysokoje and Oberovschina. Limitation of speed will change from 40 to 90 km/h and as a result throughput will increase while ensuring less time for transportation. Improvement of ecological environment of settlements will have a positive impact on health of inhabitants of these settlements.

Implementation of the project and its results will improve accessibility of Polish-Belarusian border region and will provide easier access to border crossing «Peschatka-Polovtsy», which is important, both for Poland and Belarus sustainable development. The project will make the border region more attractive to tourists and investors, will promote development of interpersonal contacts for sustainable socio-economic development of Polish-Belarusian border region. Modernization and construction of road P-16 will improve cross-border traffic, decrease transportation time and provide business development on Polish-Belarusian territory.

Without reconstruction of road R-16 under LIP «Improvement of border region road infrastructure ensuring sustainable access to the border region (modernization and construction of road P-16)» it is impossible to provide safe and unhindered access of passenger and freight transport within Brest-Podlaska border region through checkpoint «Peschatka», and the designed border crossing capacity will not be achieved for «Peschatka-Polovtsy», reconstructed under Program PL-BY-UA 2007-2013.

If project will not be realized within the program of cross-border co-operation the terms of the road construction will increase significantly and the project will be realized much later. In the case of inclusion of this project the results will be achieved in a shorter time and it will ensure sustainable development of Belarusian-Polish border region.

Target groups of project: Public Unitary Enterprise of Motorway Roads "Brestautodor", Brest and Kamenets District Executive Committee. The final beneficiaries are - inhabitants of Polish-Belarusian border region, local and international carriers, tourists.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Podlaskie Voivodship and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2018-08-22

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2018-08-22

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2018-08-22