Łomża - Śniadowo - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

 

Projekt Nr WND-RPPD.04.01.01-20-0004/16 pn.:

 

Łomża - Śniadowo - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677

 

Całkowita wartość inwestycji                                                                                                          39 999 999,99 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa  37 999 961,93 zł

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego)                           2 000 038,06 zł

Beneficjent:                                                                                                                       WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta                             Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres rzeczowej realizacji Projektu: 12.2016 – 06.2020

Projekt „Łomża - Śniadowo - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677" obejmuje budowę z rozbudową drogi wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku 14,46 km. Zadanie zlokalizowane jest na terenie miasta Łomża oraz w powiecie łomżyńskim w gminach: Łomża i Śniadowo.

Planowana inwestycja obejmuje istotną zmianę przebiegu drogi polegającą na wykonaniu obejścia miejscowości Konarzyce. Ta przyległa do Łomży wieś stanowi długi obszar zwartej zabudowy, który z punktu widzenia kierowców istotnie spowalnia jazdę na odcinku ok. 4 km. Z kolei dla jej mieszkańców intensywny ruch samochodowyjest mocno uciążliwy-jest źródłem hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz wiążą się z nim poważne zagrożenia bezpieczeństwa.

Projekt przewiduje wykonanie wszystkich niezbędnych elementów służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu się wszystkich uczestników ruchu, wykonanie odpowiedniego systemu odwodnienia oraz przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia.

Zakres podstawowych robót w ramach inwestycji obejmuje:

•wykonanie jezdni o szerokości 7,0 m z konstrukcją nawierzchni przystosowaną do przenoszenia obciążenia ruchem KR 5 oraz wzmocnienie poboczy,

•przebudowę i budowę: mostu, przepustów pod drogą wojewódzką, przepustów pod zjazdami i ciągiem pieszo- rowerowym, •budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej,

•budowę dróg serwisowych o nawierzchni bitumicznej,

•budowę ciągu pieszo-rowerowego po lewej stronie projektowanej trasy,

•budowę nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych,

•budowę chodników w rejonie zatok autobusowych oraz w terenie zabudowanym,

•przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi,

•budowę zatoki do ważenia pojazdów przez InspekcjęTransportu Drogowego,

•budowę wodociągu,

•budowę i przebudowę wpustów ulicznych, terenowych i przykanalików,

•budowę i przebudowę linii energetycznych SN, nN i oświetleniowych.

Cele bezpośrednie projektu obejmują:

•zwiększenie spójności drogi Nr 677 z krajowym systemem transportowym (DK 61) oraz siecią TEN-T,

•zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,

•poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto projekt zakłada:

•spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników drogi dzięki skróceniu czasu przejazdu,

•dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,

•poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,

•zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.

Poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji zwiększy również mobilność mieszkańców, przyczyni się do wzrostu ich aktywności, także na polu działalności gospodarczej, co w długim horyzoncie czasowym przyczyni się do wzrostu ich zamożności. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna terenów wzdłuż drogi.

W wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące cele:

•podniesienie standardu i jakości trasy poprzez wprowadzenie parametrówtechnicznychzgodnychznormami, rozporządzeniami i warunkami technicznymi dla danej klasy drogi,

•spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników drogi dzięki skróceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów,

•dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,

•poprawa warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,

•zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.                    

•poprawa dostępności zewnętrznej i wewnętrznej dzięki rozbudowie sieci drogowej/transportowej,

•poprawa dostępności transportowej w transporcie drogowym.

•poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu dla wszystkichużytkownikówdrogi.

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

www.mapadotacji.gov.pl

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Łoniewski - Wydział ds. Korzystania z Programów Regionalnych i Unijnych

Data wytworzenia: 2017-03-09

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2020-07-27

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2017-03-09