Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

 

Projekt Nr WND-RPPD.04.01.01-20-0002/16 pn.:

 

Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690

 

Całkowita wartość inwestycji                                                                                                      158 458 625,60 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                            133 559 211,03 zł

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego)                            24 899 414,57 zł

Beneficjent:                                                                                                             WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta                             Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres rzeczowej realizacji Projektu: 08.2015 – 07.2020

 

Projekt „Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690" obejmuje przebudowę z rozbudową drogi wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku o długości ok. 18,95 km od km 22+700 do km 41+650 (wg kilometrażu projektu budowlanego). Zadanie na długości ponad 10 km zlokalizowane jest w powiecie wysokomazowieckim na terenie gminy Ciechanowiec, zaś dalej w powiecie siemiatyckim w gminach Perlejewo i Grodzisk.

Droga wojewódzka Nr 690 na odcinku objętym inwestycją posiada, poza małymi wyjątkami, dobrą geometrię poziomą i pionową i jest dobrze wpisana w teren. Przebiega przez obszar o zagospodarowaniu w przeważającej mierze rolniczym, miejscami leśnym, z dala od większych skupisk ludzkich i niejest konfliktowa dla otoczenia.

Droga ma jezdnię bitumiczną szerokości 5,0 + 5,50 m i koronę szerokości 8,0 + 9,5 m. Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym, ma liczne garby, spękania, ubytki i dziury. Krawędzie jezdni są poszarpane i obłamane, pobocza zdegradowane - często znacznie pozapadane. Jednoznacznie należy stwierdzić, że stan drogi należy do najgorszych w obrębie całej sieci dróg wojewódzkich na Podlasiu.

Planowany zakres robót obejmuje:

•wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m z poboczami 2 x 1,5 m,

•korekty łuków poziomych i pionowych,

•wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,0 m na całej długości projektu,

•przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

•budowę i przebudowę obiektów mostowych,

•budowę i przebudowę zatok autobusowych, chodników dla pieszych w ich rejonie,

•budowę stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów,

•budowę trzech skrzyżowań z drogami powiatowymi, w tym jednego typu „rondo",

•budowę odcinków oświetlenia drogowego,

•rozbudowę systemu odwodnienia drogowego,

•przebudowę i zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

•wycinkę drzew i krzewów.

Cele bezpośrednie projektu obejmują:

•zwiększenie spójności drogi Nr 690 z krajowym systemem transportowym oraz siecią TEN-T, •zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,

•poprawa bezpieczeństwa ruchu.

•poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto projekt zakłada:

•spadek kosztów ponoszonych przez użytkowników drogi dzięki skróceniu czasu przejazdu, jak i ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdów,

•dostosowanie drogi do przenoszenia większych obciążeń,

•poprawę warunków życia mieszkańców: wyższy komfort podróży, mniejszy hałas i zanieczyszczenia wzdłuż drogi w porównaniu z wariantem bezinwestycyjnym, podniesienie estetyki drogi,

•zmniejszenie uciążliwości drogi dla środowiska.

Poprawa dostępności obszaru oddziaływania inwestycji zwiększy również mobilność mieszkańców, przyczyni się do wzrostu ich aktywności, także na polu działalności gospodarczej, co w długim horyzoncie czasowym przyczyni się do wzrostu ich zamożności. Zwiększy się także atrakcyjność inwestycyjna terenów wzdłuż drogi.

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

www.mapadotacji.gov.pl

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Łoniewski - Wydział ds. Korzystania z Programów Regionalnych i Unijnych

Data wytworzenia: 2017-03-09

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2020-01-20

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2017-03-09